Skip to main content
Доклад

Присъединяването на България към Европейския съюз: ролята на политическите партии

Автори

Процесът на интегрирането на България към ЕС е многостранен политически, институционален, икономически, социално-структурен и психологически процес. По същество става дума за комплексна социална трансформация, чиято цел е достигането на обществени структури, стандарти, консенсуални представи и стратегии, съвместими с ЕС и приемливи за страните-членки. В този процес актьорите са разнообразни и не могат да се сведат единствено до усилието на държавните институции и най-вече на законодателното тяло и изпълнителната власт. Един от най-мощните, макар и често оставащи на втори план, канали за сближаването на България към ЕС са политическите партии.

Включването на партиите във външнополитическия процес не може да се свежда единствено или приоритетно до времето, когато те носят отговорността за изпълнителната власт. В опозиция или дори извън парламента, политическите партии могат да оказват понякога съществено влияние върху условията, в които се формира и осъществява външната политика. Партиите в някои случай могат да бъдат изключително важен източник за международния "имидж" на България, който оказва силно влияние върху позициите на международните партньори на страната и в частност - на страни-те-членки на ЕС по въпроса за интегрирането на България в съюза.

Политическите партии, наред с другото, имат няколко съществени функции, свързани пряко с интегрирането на България в ЕС:
 

  • те много често са каналите за въвеждането в българската политика на европейските политически стандарти;
  • те представят в европейското политическо пространство българската политическа палитра от стратегии и идеи;
  • те създават допълнителна мрежа от лобита сред политическата класа на ЕС в полза на интегрирането на България;
  • те могат да структурират политическия живот в България в съответствие
    със стандартите на ЕС.

Ето защо изследването на ролята на партиите в процеса на интегрирането на България в ЕС е съществен елемент от изработването на обща представа и теоретичен модел на процеса. В теоретичен план партиите са част от политическата система и са свързващо звено между политическото и гражданското общество. Тяхната роля във външната политика обикновено е свързана с властовите им позиции. Но процесите на интернационализа-ция на партийния живот през последното десетилетие предоставя на партиите нови възможности за участие във външнополитическия процес. В българския политически живот партиите са важен инструмент за усвояване на чуждия политически опит, дори може да се каже, че са основното средство за това. Тяхната дейност като международни актьори, техните международни контакти, организираните от тях международни форуми са незаменим канал, по.който общественото мнение в България се информира за чуждите политически стандарти, за правилата и нормите на политическия живот в страните от ЕС, например.

Разбира се, влиянието на партиите върху външната политика и международния облик на една страна е функция, от характера на нейната политическа система и най-вече от ролята, статута и функциите на политическите партии в нея. България след 1989 г. е развила един "европейски" тип партийна система, в която политическите организации са институционални структури, стремящи се да представят политически значителни групи социални интереси. Според този модел партиите се включват във външнополитическия процес като представители на определена част от общественото мнение. В САЩ, наред с тази функция, партиите участват във външната политика най-вече чрез влиянието, което имат в различни фондации, финансиращи проекти и изследователски институции. В известен смисъл "американският" модел на партийна система е основан повече на "експертно" участие на политическите партии във външнополитическия процес. В България има малко елементи на експертно участие на партиите във външнополитическия процес, макар някои "мозъчни тръстови", под една или друга форма свързани с политически партии, да оказват влияние, но главночрез разработването и предоставянето пред чуждестранни партнъори на алтернативни нана правителствената политика гледни точки.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.