Skip to main content
Книга

Скритата икономика в България


Edited by

Според редица оценки, за света като цяло, относителният дял на скритата икономика, възлиза на около 10-12% от световния БВП. В икономиките в преход тя се колебае на ниво над една четвърт от БВП. Икономическите анализи показват, че когато дела на скрития сектор надхвърли определени критични нива (около 50% от БВП) той променя правилата и процесите на икономическия живот в съответната страна.

В България тежестта на данъчното бреме, неефективното прилагане на законите и административните бариери пред бизнеса са основните фактори, които повишават стимулите за укриване на икономическа дейност. Настоящата публикация представя последните тенденции и предизвикателства пред частния и обществения сектор в тази област. Тя описва различните страни на сивата икономика и прави оценка на нейния размер, обхват и характеристики в България посредством шест различни метода. В заключение е подчертана необходимостта от международно сътрудничество, дадени са препоръки за усъвършенстване на правната и регулаторна среда за бизнеса и нейното приложение.

В разработването на публикацията са взели участие експерти от Националния осигурителен институт, Българска народна банка, Национален статистически институт, Агенция за икономически анализи и прогнози и Центъра за изследване на демокрацията.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.