Skip to main content
Доклад

Социално-икономически ефекти от публичните инвестиции за приобщаване на ромите в Каварна

Целта на настоящия доклад е да се представят нови данни и обстоен поглед върху социално-икономическите последици от инвестирането на публични средства в ромските общности от гледна точка на човешкото развитие.

Целта е да се установят ефектите на широкия спектър от публични инвестиции, направени от община Каварна в предимно ромския квартал Хаджи Димитър в продължение на 10 години между 2004 и 2014 година. Инвестициите обхващат сфери като жилищни условия и инфраструктура, здравеопазване, трудова заетост, доходи, бедност и социално изключване, правосъдие и престъпност, участие в политическия живот. Докладът прави преглед на редица показатели с оглед установяване на въздействието на тези инвестиции върху социалното и икономическото развитие на квартала и неговите жители. Отправя се поглед и отвъд квартала, за да се видят ефектите и за българското население в сравнителна перспектива. Представено е и допълнително сравнение с данните за страната, когато са налични.

Представените данни са получени от различни източници и обхващат широк спектър от индикатори. Положени са максимални усилия, за да се гарантира използване на сходни индикатори и дефиниции както в предишни проучвания на домакинствата, по-специално проучването на Програмата за развитие на ООН (ПРООН) и Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), както и на НСИ. Резултатите обаче не са пряко сравними поради разликата в методологията, извадките и обхвата на проучванията. Представените данни следва да се разглеждат като показателни за тенденциите и насоките. Липсата на конкретни данни за първоначалните инвестиции, на входни данни и на съответни базови показатели също затруднява определянето на количествените измерения на приноса на отделните публични инвестиции.

Различните инвестиции са оказали различно въздействие върху развитието на квартала и за намаляване на социалната дистанция от българското население на града. Това въздействие е установено след съпоставяне с наличните средни стойности на национално и областно равнище за ромското и неромското население и с данни от проведеното през 2015 година за целите на специализирано проучване сред 300 домакинства в квартал Хаджи Димитър на град Каварна. Значимостта и въздействието на тези промени са анализирани посредством сравнение с националните средни стойности за цялото население и със средните стойности за ромите на национално равнище. Те са съпоставени също спрямо инвестицията, за да се установи правопропорционална връзка между ефекта и инвестицията, когато има такива данни.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.