Skip to main content
Доклад

Национален доклад за България SEERMAP

Автори

Пътната карта за електроенергийния сектор на Югоизточна Европа (SEERMAP) съдържа три сценария за развитието на сектора в региона до 2050 г. Изследователският проект разглежда 9 държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Косово, Македония, Черна Гора, Румъния и Сърбия. Оценяват се няколко енергийни стратегии от гледна точка на достъпност, енергийна сигурност, устойчивост и сигурност на доставките.

Докладът за България представя няколко основни извода за развитието на сектора в национален мащаб до 2050 г. Част от тях засягат стратегиите за декарбонизация на доставяната електроенергия. Предвижда се замяната на изкопаемите горива с източници на възобновяема енергия в производството на електроенергия, независимо дали България ще следва активно политиката на декарбонизация или не. Тъй като електроцентралите в страната са остарели, ще се наложи близо 97 % от конвенционалните мощности да бъдат подменени до 2050 г. Според сценариите „декарбонизация“ и „забавена декарбонизация“, природният газ ще играе ролята на заместител при прехода към производство на електроенергия с ниски въглеродни емисии. Според сценария, при който декарбонизацията не се поставя като цел обаче, електроенергийните мощности работещи на природен газ ще се утроят, а произведената от тях електроенергия ще се увеличи десетократно до 2040 г. Сценарият „декарбонизация“ показва, че е технически обосновано и икономически изгодно страната да намали въглеродните си емисии с 96,7 % до 2050 г., използвайки значителните си ресурси на възобновяема енергия и наличните ядрени мощности. Този процес няма да доведе до по-висока цена на електроенергията в сравнение с другите два сценария, а след 2045 г. цената на едро дори ще спадне. И при трите сценария ВЕИ играят значима роля, което сочи, че България решително трябва да ги интегрира в енергийната си система. Това изисква промени в регулаторната рамка, водещи към облекчен режим за инвестициите в нови ВЕИ мощности, както и пряка държавна подкрепа за построяването на нови централи, осигурена чрез приходите от продажбата на квоти за въглеродни емисии.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.