Skip to main content
Брошура

Регионални измерения на престъпността в България

Битова престъпност и заявяване на престъпленията

Регионалните различия в нивата на битовата престъпност до този момент остават слабо изследвани. Анализът на показателите, които отчитат съществени разлики в отделни области, градове и районни управления на МВР, дава възможност да се идентифицират слабостите в превенцията и противодействието на престъпността.

Настоящият анализ представя два иновативни инструмента за оценка – Индекс на регистрираната битова престъпност (Индекс на битовата престъпност), който отчита нивата на битовата престъпност, и Индекс на гражданската активност при заявяване на престъпления (Индекс на заявяване), който отчита активността на гражданите при докладване на престъпления. Двата индекса позволяват анализ на регионалните и местните различия по отношение на виктимизацията на населението и нивата на заявяване в 28-те области. Освен това дават възможност впоследствие анализът да се надгражда, включително чрез изследване ролята на различни демографски, социални, икономически и институционални фактори.

www.activecitizensfund.bg

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.