Skip to main content
Policy brief

Policy Brief No. 50: Финансирането на организираната престъпност: институционални мерки за противодействие

Правната рамка на ЕС изисква всичките страни-членки да криминализират финансирането на организираната престъпност. Член 2 (а) на Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност гласи: „Всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че един или и двата вида поведение, свързани с престъпни организации, се смятат за престъпления: (a) поведението на всяко лице, което преднамерено и като съзнава целта и общата дейност на престъпната организация или намерението да се извършат въпросните престъпления, участва активно в престъпната дейност на организацията, включително чрез предоставянето на информация или материални средства, набирането на нови членове и всякакви форми на финансиране на дейността ѝ, като знае, че това участие ще допринесе за осъществяването на престъпните дейности на организацията”. Въпреки това обаче, разследващите органи и прокуратурата в страните-членки рядко прилагат тази разпоредба на закона.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.