Skip to main content
Книга

Мониторинг на антикорупционните реформи

Оценката на ефективността на антикорупционните политики и тенденциите в разпространението на корупцията са ключов елемент на приетата от българското правителство Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006-2008 г. В Програмата на правителството за изпълнение на тази стратегия за 2006 г. е предвидено и разработването на система от индикатори за наблюдение на степента и ефективността на нейната реализация. е разработена въз основа на най-добрите европейски и световни практики и се основава преди всичко на натрупания в България опит през периода 1997-2006 г. от прилагането на Системата за мониторинг на корупцията, разработена от Центъра за изследване на демокрацията в рамките на антикорупционната инициатива Коалиция 2000.
Индикаторите за оценка на резултатите от осъществяваните антикорупционни мерки и за повишаване на прозрачността на управлението се различават според вида и начина, по-който се събира и анализира информацията за тях:
Първо, дефинират се индикатори, които отразяват адекватността, ефективността, срочността, степента на реализация и т.н. на мерките, включени в Стратегията и Програмата.
Друга група индикатори са насочени към отчитане на факторите на обществената среда, които влияят върху равнището на корупцията и прозрачност на управлението.
Трета група индикатори отразяват „ефекта” от реализираните програми и мерки, като се наблюдават и измерват техните крайни резултати и практическо въздействие. Те имат най-голямо значение за оценка ефективността на антикорупционните политики, превенцията и противодействието на корупцията.
 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.