Skip to main content
Външна публикация

Човешкото измерение на организираната престъпност, прането на пари и корупцията

Единадесетият том на поредицата „Колоквиум върху трансграничната престъпност” (Cross-border Crime Colloquium) е посветена на „Човешкото измерение на организираната престъпност, прането на пари и корупцията” (Human dimensions in organized crime, money laundering and corruption, eds. van Duyne, P., Harvey, J., Antonopoulos, G., von Lampe, K., Maljević, A., Spencer, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2013). Той представя последните проучвания и изследователски данни на 26 европейски експерта. Седемнадесетте глави покриват редица теми, предмет на траен интерес на изследователите и правещите политики: организираната престъпност, финансовите престъпления, прането на пари и корупцията.

Автори на главата „Европейски уроци от оценката на заплахата от българската тежка организирана престъпност” са Атанас Русев, научен сътрудник, Филип Гунев, старши анализатор и Тихомир Безлов, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията. Анализирайки опита на България, която бе една от първите държави, която се опита да приложи широко акламирания подход на оценка на заплахата от тежка организирана престъпност, авторите изследват пречките и сериозните трудности в прилагането на подхода в развиващия се свят и предлагат някои стратегии, които да адресират тези проблеми. Освен това изследването очертава някои основни недостатъци на сегашния подход на Европейския съюз към докладите по оценка на заплахата от (тежка) организирана престъпност.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.