Skip to main content
Доклад

От обвиняване на жертвите към разбиране на потребностите им

Анализ на актуалното положение при домашното насилие и насилието, основано на пола в България

Настоящият доклад представя пилотното прилагане на Методологията за мониторинг на политики и институционални практики във връзка с домашното насилие и насилието, основано на пола – нов инструмент за формулиране на предложения за политики. Методологията предоставя план за периодична оценка на национално ниво на ключови области, свързани с този вид насилие.


 

www.activecitizensfund.bg

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „П.У.Л.С.” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.