Skip to main content
Доклад

Доклади за оценка на Кохезионната политика в България

Генерална дирекция Регионална политика на Европейската комисия публикува Доклад за напредъка на България в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и енергийната ефективност в жилищните сгради и Доклад за оценка на постиженията на Кохезионната политика в България. Докладите са изготвени от експерти на Центъра за изследване на демокрацията в рамките на Експертната мрежа за оценка на европейската Кохезионна политика през текущия програмен период 2007 – 2013 г.

Първият доклад прави преглед на наличната подкрепа, предоставена посредством европейските стуктурните фондове и различните национални инструменти за насърчаване на ВЕИ и енергийната ефективност в жилищните сгради. Той също така представя законодателното развитие и работата на различните държавни институции в тази област, ситуацията в страната и причините, които налагат приложението на мерки за енергийна ефективност и използването на ВЕИ, както и постигнатите до момента резултати от приложението на мерките. В заключение докладът изброява оставащите предизвикателства пред управляващите органи, бизнеса и домакинствата, които трябва да се възползват по-ефективно от предоставяната финансова помощ с цел намаляване на енергийната бедност в страната.

Вторият доклад прави обзор на всички подкрепени области от Кохезионната политика в България и по-специално помощта, предоставена от Европейския фонд за регионално развитие. Докладът се основава на статистически и финансови данни и на интервюта, проведени с представители на управляващите органи на оперативните програми. Текстът описва напредъка по оперативните програми и влиянието на икономическата криза както върху изпълнението на проектите и частичната промяна в тяхната насоченост, така и върху засилването на зависимостта на България от европейските средства. Представени са основните заключения от изготвените средносрочни оценки и на преден план са изведени оставащите пред България предизвикателства.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.