Skip to main content
Доклад

Eвропа 2000: България и Европейският съюз

Утвърждаването и развитието на демокрацията в България е един сложен, многостранен, продължителен и динамичен процес. Неговото прогресивно nразвитие е непосредствено свързано и се обуславя не само от успешното функциониране на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, от коренната промяна и обновяване на законодателната база в страната, но, така също, и от последователното прилагане на върховенстзото на правото като комплекс от принципи и мерки в обществените взаимоотношения и от защитата на правата и основните свободи на човека. Особено актуален в Европа днес, е проблемът свързан със защитата на малцинствата. Този проблем, който следва да се разглежда в контекста на основните права и свободи на човека има пряка връзка със стабилността на обществения ред в страната, а така също и с регионалния мир и сътрудничество между държавите.

Текстът обхваща следните теми:

·  Демократичен процес и демократични институции, правова държава, права на човека и зашита на малцинствата

·  Обща външна политика и политика в областта на сигурността

·  Централна банка и финансови услуги

·  Конвертируемост на лева (Либерализация на движението на капитали и текущите плащания)

·  Конкуренция

·  Митнически съюз

·  Далекосъобщения и пощенски съобщения

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.