Skip to main content
Доклад

Тенденции на престъпността в България 2010 - 2020

Проблемът с престъпността е една от най-силно доминиращите теми в българското общество през последните 30 години. В края на 90-те години, наред с феномена на „силовите групировки“ – българският вариант на организираната престъпност, огромният брой всекидневни криминални инциденти създава усещане за несигурност и страх у българските граждани. В резултат на това, в обществото се наблюдава тенденция за изключително силно недоверие към информацията, получавана от институциите, особено към данните за криминалната ситуация в страната.

В този контекст, през 2001 г. Центърът за изследване на демокрацията разработва и предлага първият алтернативен инструмент за оценка на престъпността в страната– националното изследване на престъпността (НИП). НИП е инструмент, който дава възможност за задълбочен анализ на тенденциите и размера на престъпността в България. Всяка година НИП събира информация чрез национално представително социологическо изследване – „виктимизационно изследване”, или изследване на жертвите на престъпността. Чрез този метод се получава надеждна информация както за регистрираните от полицията, така и за незаявените от жертвите престъпления.

Настоящият доклад представя анализ на резултатите от проведеното през първата половина на 2020 г. Национално изследване на престъпността и поставя препоръки за повишаване на ефективността на институциите при регистрирането на докладвани от жертвите престъпления.


 

www.activecitizensfund.bg

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.