Skip to main content
Доклад

Регистрация на престъпленията в България

Регистрацията на престъпленията от общ характер зависи от множество фактори, сред които нормативната уредба, нагласите на гражданите към съобщаването на полицейските органи, както и от някои особености от процесуален и практически характер. Оказването на политически и управленски натиск за отчитането на по-ниска престъпност е предпоставка за възникването на полицейско филтриране в България. В контекста на взаимното засилване на негативните последици от полицейското филтриране и несъобщаването на престъпления от страна на гражданите, особено внимание следва да се отдели на ефикасността и надеждността на процеса по регистрация на престъпления от полицията.

Настоящият доклад представя преглед на действащата нормативна уредба в България, регулираща обработката на сигнали за извършени престъпления и последващата им регистрация. Направен е и функционален анализ на процесите в оперативната дейност по приемане, регистриране и обработване на сигналите, съобщавани от граждани. Докладът изследва предпоставките в нормативната уредба и нейното прилагане, които в определени случаи дават възможност заявените престъпления да не се регистрират. Наред с това са идентифицирани възможности за повишаване на взаимодействието между регионалните структури на МВР, органите на местното самоуправление и гражданските организации за усъвършенстване на режима за регистриране и обработка на сигнали.


 

www.activecitizensfund.bg

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.