Skip to main content
Доклад

Национален доклад за България: Трафик на деца сред уязвими общности


Настоящият доклад разглежда три специфични форми на трафик на хора: трафик на деца с цел просия, трафик с цел джебчийство и трафик с цел сексуална експлоатация на момчета, както и на проявлението на тези видове трафик сред уязвими ромски общности. Докладът очертава профилите на жертвите и факторите на уязвимост, които превръщат ромското малцинство в група, изложена на особен риск от експлоатация. Проучването представя емпирични данни за механизмите на въвличане и експлоатация на жертвите, с цел подобряване на усилията за идентифициране на жертви противодействие на трафика. Особено внимание се обръща на политиките и мерките за подпомагане на жертвите. В тази област докладът набелязва конкретни пропуски при подпомагането и тяхното отражение най-вече върху жертвите от ро мски произход, като предлага възможности за подобряване подпомагането на децата жертви. Активният ангажимент на ромски организации в проучването, осъществено чрез изследователски методи с участието на общността, е с оглед на по-задълбоченото разбиране на действащите рискови фактори на общностно равнище.

Тази публикация е осъществена с финансовата подкрепа на Програма „Превенция и борба с престъпността“, Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейската комисия.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.