Skip to main content

Оценка за работата на съществуващите регистри на неправителствените организации в България

Съгласно действащото законодателство всички юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) задължително се регистрират в окръжните съдилища по местонахождение на седалището им. Същевременно голяма част от тях освен в основния регистър при съответния окръжен съд се регистрират и в други регистри в зависимост от дейността, която извършват.

Настоящият доклад, в допълнение на анализа на правната рамка, дава представа за практическите проблеми при работата на регистрите, регистрацията и ползването на информация от тях. Той предоставя първична информация за отношението на различни субекти към работата на съществуващите регистри, в които подлежат на вписване юридическите лица с нестопанска цел.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.