Skip to main content
Книга

Антикорупция презареждане: Оценка на Югоизточна ЕвропаКорупцията в Югоизточна Европа е чест предмет на медийно внимание, обществени дебати и политически инициативи от страна на националните и международните институции. Именно поради факта, че проблемът e така упорит, всеки иновативен подход към неговото осмисляне – и следователно разрешаване – заслужава внимание. Перспективата пред страните от региона за присъединяване към ЕС, макар и далечна, открива нови възможности за протиеодействие на корупцията, но същински на- предък в тази насока е единствено възможен чрез усилия на местно ниво и по-конкретно – чрез усилията на местното гражданско общество. Сред основните приоритети на Инициативата за развитие и почтеност в Югоизточна Европа (SELDI) са задълбочената диагностика на корупцията и пропуските в управлението в региона като необходимо условие за формулирането на антикорупционни политики. Настоящият доклад на SELDI е част от рамката, в която се разработва и прилага регионалната антикорупционна политика и инфраструктура, пример за която е приоритет „Управление” в Стратегия 2020 за Югоизточна Европа на Съвета за регионално сътрудничество.

Докладът e резултат от съвместните усилия на членовете на SELDI и използва иновативна методология и процедури. Той е продукт на разработената от SELDI след 2000 г. система за оценка на корупцията и на антикорупционните реформи в специфичния контекст на Югоизточна Европа. Използваната в доклада Система за мониторинг на корупцията (СМК) е базирана на виктимизационни изследвания и дава възможност да се извърши уникална, основаваща се на тези данни оценка на напредъка в антикорупционните усилия в региона от 2001 г. насам. Последната такава оценка, чиито резултати са обобщени в настоящия доклад, обхваща периода 2013 – 2014 г. и представлява рядък пример за международен мониторинг, при който едни и същи проблеми в един и същ регион се изследват повторно след малко повече от едно десетилетие. В сравнителен план се оценяват националното законодателство и институционалните практики в няколко области, които са от съществено значение за успеха на антикорупционните реформи: регулаторна и правна рамка, институционални предпоставки, корупция в икономиката, роля на гражданското общество и международно сътрудничество. Докладът представя гледната точка и оценката на политиките на гражданското общество в региона, като изводите и препоръките му са плод на консултации с националните и региоални държавни институции.
 

 

 

 

<style media="print" type="text/css">#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; } </style>

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.