Skip to main content

Д-р Тодор Галев

Директор по научната дейност

Образование

Доктор по специалност Социология, Институт по социология – БАН

Магистър по Социология, СУ „Св. Кл. Охридски”

Биография

Тодор Галев работи в две основни области: социално-икономически и социологически изследвания и анализи на иновационната политика в България, Централна и Източна Европа и Европейския съюз и на политиките за реформи в сектора за сигурност. В тези две области се занимава с теми като иновации в частния и публичен сектор, връзка наука-бизнес, академично предприемачество, иновации и развитие в ИКТ сектора, военно-цивилно сътрудничество в иновационните процеси във високо-технологичните отрасли, ИКТ като фактор за иновации в икономическата и социалната сфери и общественото доверие в правосъдната система.

Той специализира в използването на методологии, прилагащи интегриран анализ на резултати от социологически изследвания и големи статистически бази данни. След присъединяването си към Центъра за изследване на демокрацията през 2009 г., той работи по проекти, финансирани от Седма рамкова програма и ГД Изследвания и иновации на ЕК, Световната банка, български министерства и други национални и международни организации. Тодор участва в подготовката на годишния доклад Иновации.бг, издаван от Фондация „Приложни изследвания и комуникации” и представляващ цялостна оценка на националната иновационна система и иновационната активност на българските предприятия, в подготовката на националния доклад за 2011 г. в рамките на инициативата на Европейската комисия и ГД Изследвания и иновации за Мониторинг на развитието на социалните и хуманитарни науки /METRIS/, както и в консултантски дейности относно публичните политики в областта на иновациите и ИКТ сектора.

Преди това, той защитава докторска степен към Група за изследване на технологиите, Институт по социология – БАН, където работи от 2007 г. като научен сътрудник с академична специализация в областта на социология на иновациите и социални изследвания на науката и технологиите. В академията, Тодор участва в поредица национални и международни научни изследователски проекти в рамките на Пета, Шеста и Седма Рамкови Програми на ЕК, програми на Софийски университет, Министерство на науката и образованието и др. Професионалния му опит включва също лекционни и семинарни курсове в областта на социални изследвания на науката и технологиите в Пловдивския и Софийски университет. Като преподавател в Европейската мрежа за комуникиране на науката (ESConet), Тодор се занимава с темата за използването на социално-научната експертиза в изготвянето на публични политики. Той е член на Българската социологическа асоциация, а от 2006 г. е член на нейния Управителен съвет.

Изследователски фокус

Иновационна политика и технологично развитие, иновации и ИКТ, конкурентоспособност, обществено доверие в правосъдната система.

Избрани публикации

 • Галев, Т. Spin-off във враждебна среда: сътрудничество между наука и бизнес в сектора на информационните технологии в България. 2011. В: Социологически проблеми, № 1-2, с. 111-137, ISSN 0324-1572;
 • Общественото доверие в правосъдието – инструмент за оценка и развитие на наказателната политика. 2011. Център за изследване на демокрацията, София, ISBN 978-954-477-179-9. (съ-автор);
 • Mако, Cs., Miklós, Ill., Peter, Cs., Kirov, V. and Galev, T. 2011. Changes in Work from the Global Value Change Perspective. The Case of Transformation Economies: Bulgaria and Hungary. In: Vezetéstudomány, issue XLII, vol. 6, pp. 2-12, ISSN 0133-0179;
 • Иновации.бг 2011. Иновационна политика и секторна конкурентноспособност. ФПИК, София, ISSN 1313-1052 (съ-автор);
 • Иновации.бг 2010. Българската иновационна политика: възможности за следващото десетилетие. ФПИК, София, ISSN 1313-1052  (съ-автор);
 • Широколентов достъп до интернет - към политики основани на местните условия. ARC Fund Policy Brief, юли 2010;
 • Общественото доверие в наказателното правосъдието - инструмент за оценка на наказателната политика, CSD Brief No 29, май 2011 (съ-автор);
 • Galev, T. and Kirov, V. 2009. Flexibility and its multidimensional character. In: Makó, C. (ed) Changes in work in transformation economies. The case of the New Member States. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven. Higher institute of labour studies, 2009, pp. 45-59, ISBN 978-90-8836-016-9;
 • Galev, T. and Kirov, V. 2009. Career trajectories and work-life balance (quality of working life). In: Makó, C. (ed) Changes in work in transformation economies. The case of the New Member States. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven. Higher institute of labour studies, 2009, pp. 47-80, ISBN 978-90-8836-016-9;
 • Galev T. 2007. The Law Between the Business and the Legislator: Actors and Strategies in the Fabricating of a Technology Policy in Post-Socialist Bulgaria (1989 - 2004). In: Tchalakov Iv. and H. Rohraher (eds.) Governing Sociotechnical Change in South-Eastern Europe. Contributions from a Science and Technology Studies Perspective, IZTOK-ZAPAD Publishing House, Sofia, pp. 202-212;
 • Галев, Т. 2005. “Взаимоотношения между военни и граждански технологии в процесите на иновация през социализма”, в сп. Социологически проблеми, бр. 1-2, стр. 262-290, ISSN 0324-1572.

Езици

English, Русский

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.