Skip to main content

На 16 октомври 2018 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе кръгла маса на тема „Ефективно насочване, подкрепа и защита на правата на жертвите на трафик на хора – европейски стандарти и новости в опита на България“. В събитието взеха участие представители на изпълнителната и съдебната власт като Националната комисия за борба с трафика на хора, Националното бюро за правна помощ, Държавната агенция за бежанците, дирекция „Миграция“ на МВР, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията по заетостта, Софийски районен съд; УНИЦЕФ, както и неправителствени организации от Алианса за защита от насилие, основано на пола.

Кръглата маса беше открита от Димитър Марков, директор на проект в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията. Той цитира скорошно изследване на Центъра, според което проблемът с трафика на хора се задълбочава, а новите технологии позволяват по-лесен контрол върху жертвите от страна на трафикантите.

Събитието започна с презентация на Стефан Ралчев, главен експерт в Администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ). Той представи координационните механизми, на които Комисията се опира в работата си, и особено Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик, ориентиран към правата на жертвите. Сред постиженията на Комисията в последните две години са откриването на две нови услуги в София за лица, станали жертви на трафик – приют за временно настаняване и кризисен център за деца. Като конкретен пример за успешно сътрудничество между българските и европейските власти беше посочен случай от Тулуза, при който е разбита организирана престъпна група, принуждавала български граждани да просят. Като резултат от акцията 23 българи са се завърнали обратно в България. Миряна Илчева, старши анализатор в Правната програма на Центъра, даде повече информация за приключващата международна инициатива, в рамките на която се провежда кръглата маса, като изтъкна подкрепата на НКБТХ, множество неправителствени организации и представители на съдебната власт. В рамките на инициативата експертите са извършили няколко учебни посещения в страни, които имат значителен напредък в превенцията и противодействието на трафика на хора, като Швеция, Испания и Белгия. Изготвен и представен на обучение е и наръчник за професионалисти, работещи с жертвите на трафик, с няколко основни теми – анализ на европейската и националната законодателна рамка; вторична виктимизация, подкрепа от страна на психолози и социални работници, както и междуинституционално сътрудничество при случаи на трафик. Същевременно бяха изтъкнати и някои въпроси, на които се търси отговор – как подкрепата за жертвите да достигне до всички райони в страната; как да се съберат всички услуги на едно място; как да се обгрижат близките на хората, станали жертва на трафик; как да се осъществи взаимодействието между борбата с трафика на хора и управлението на миграционните процеси.

Петя Добрева, директор, дирекция „Правна помощ“ в Националното бюро за правна помощ, отбеляза насоките на работа на институцията – облекчаване достъпа на лицата и повишаване ефективността и качеството на предоставената правна помощ. Освен създадените национален телефон за правна помощ и няколко регионални консултативни центъра, беше подчертана изключителната важност на координацията между Бюрото и дирекциите „Социално подпомагане“, както и на подкрепата и информацията, получавана от неправителствения сектор. Миряна Илчева от Правната програма на Центъра представи стратегия за предоставяне и насочване към правна помощ на жертви на трафик, разработена в рамките на инициативата. Тя отбеляза ключовата роля, която играят независимостта и лоялността на адвокатите при защитата на правата на пострадалите. Необходимо е и постоянно усъвършенстване на познанията на адвокатите, работещи по дела в сферата на трафик, и съпътстващата отговорност при нарушаване на адвокатската етика.

В рамките на представянето на гледната точка на неправителствения сектор адвокат Даниела Горбунова от Българския център за джендър изследвания представи случаи от своята практика, като коментира, че защитата на лица, пострадали от насилие, е не само специфична, но изисква познание в дълбочина на психологията на пострадалия. Тя изтъкна ролята и работата на неправителствените организации в тази сфера и отбеляза, че често съдебните процеси се водят дълго време, като в тази ситуация е от първостепенна важност жертвата да има силна подкрепа от близки, експерти и специалисти.

Таня Тишева от Алианса за защита от насилие, основано на пола, представи дейността на Алианса и организациите членки в различни градове в страната. Като основна цел на Алианса Таня Тишева изтъкна подпомагането и сътрудничеството с местни и централни власти при случаи на лица, пострадали от насилие, както и лобирането за законодателни промени в тези области. Г-жа Тишева даде и примери за успешно реализирани проекти от организацията в сферата на защита от насилие и трафика на хора.

По време на дискусията Дияна Видева от Асоциация „Деметра“ препоръча изграждането на т.нар. one stop shop – интегрирани центрове, където жертвите на трафик да могат да получават съвкупност от услуги. Има необходимост от изграждане на ефективно сътрудничество между специалистите – юристи, социални работници, психолози, което би била важна предпоставка за успех. Антония Сеизова от УНИЦЕФ зададе въпроси, свързани с мерките, които шведските власти вземат, когато деца-мигранти са станали жертва на трафик, както и за пътищата за търсене на устойчивост за дейностите по инициативата. Димитър Марков от Центъра коментира, че се наблюдава сериозна липса на капацитет сред българските институции, които се занимават с миграцията, което препятства адекватното идентифициране на жертвите на трафик, влизащи на територията на България. Други фактори са свързани с езиковата бариера и унифицирания подход на институциите. В отговор Николай Чолаков и Катина Андреева от Държавната агенция за бежанците коментираха, че е отчетен съществен напредък по отношение на преодоляване на езиковата бариера, а капацитетът на Агенцията също се е повишил. Адвокат Горбунова се включи в дискусията с примери от практиката на Европейския съд по правата на човека във връзка с неефективните разследвания на случаи на сексуално насилие в България.

(Л-Д): Стефан Ралчев, главен експерт в Администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора, Димитър Марков, директор на проект в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, и Петя Добрева, директор, дирекция „Правна помощ“ в Националното бюро за правна помощ.
По време на кръглата маса „Ефективно насочване, подкрепа и защита на правата на жертвите на трафик на хора – европейски стандарти и новости в опита на България“, 16 октомври 2018 г., София
(Л-Д): Миряна Илчева, старши анализатор в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, Димитър Марков, директор на проект в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, Петя Добрева, директор, дирекция „Правна помощ“ в Националното бюро за правна помощ, Таня Тишева от Алианса за защита от насилие, и адвокат Даниела Горбунова, Български център за джендър изследвания
(Л-Д): Таня Тишева, Алианс за защита от насилие, адвокат Даниела Горбунова, Български център за джендър изследвания, и Дияна Видева от Асоциация „Деметра“
По време на кръглата маса „Ефективно насочване, подкрепа и защита на правата на жертвите на трафик на хора – европейски стандарти и новости в опита на България“, 16 октомври 2018 г., София

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.