Skip to main content

Създаване на работна група за борба със скритата икономика в Македония

На 19 юни 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията и Центърът за изследване и формиране на политики, Македония организираха конференция, посветена на създаването на работна група за борба със скритата икономика в Република Македония.

Г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията представи предложение за засилване на сътрудничеството между държавните институции и останалите заинтересовани страни в рамките на работна група, което ще улесни постигането на консенсус по въпросите на скритата икономика. Той подчерта, че скритата икономика ще продължи да представлява предизвикателство пред политиката през следващите десет години. В този контекст ролята на работната група ще бъде да свързана с формулирането и прилагането както на наказателни мерки, така и на мотивационни политики и стимули, които да насърчават икономическия растеж.

Г-жа Мария Ристеска, Директор на Центъра за изследване и създаване на политики (CRPM), Македония подкрепи идеята за създаване на работна група като платформа за обмен на мнения и информация. Тя подчерта, че работната група ще насърчава сътрудничеството между всички заинтересувани лица и ще генерира препоръки и мерки, които могат да бъдат представени на Икономическия и социален съвет към Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Г-н Емил Шурков, анализатор в Центъра за изследване и формиране на политики отбеляза, че скритата икономика оказва ефект върху най-уязвимите групи като младежите, безработните и бедните. Той представи анализ на прилаганите политики в Македония и данни от изследване на скритата икономика. Според проучването, една трета от заетите получават „заплати в плик“, а повече от половината от заетите имат „договори със скрити клаузи“. Нивото на образование играе значителна роля в определянето на дела на работниците, които имат трудови договори. Само 44% от работниците с основно образование имат писмен трудов договор. Този дял се увеличава до 81% за работниците със средно и 93.5% за тези с висше образование.

Г-жа Снежана Денковска, Директор на Камарата по занаятите в Македония, отбеляза ключовата роля на Министерството на труда и социалната политика и инспекторатите. Според нея, ангажираността на министерството в работната група ще повиши авторитета и ефективността й.

Г-н Раде Ненадич, Директор на Агенцията по заетостта в Македония посочи, че регистрацията на фирми в Македония е лесно и евтино, но значителни пречки пред формализацията на бизнеса представляват процесите по банкрут и ликвидация. Като резултат от тези пречки компаниите губят своя стимул да инвестират. Освен това, работодателят не може да бъде принуден да спре практиката на изплащане на „заплати в плик“, защото Управлението за публични приходи няма правомощия за намеса в тези случаи. В тази връзка сътрудничеството между Управлението за публични приходи и Министерството на труда и социалната политика е от особено значение за справянето с проблема.

Г-жа Славица Кироска от Управлението за публични приходи представи мотивационните кампании, които управлението използва, за да поощри компаниите да регистрират тяхната икономическа дейност. Така например, на нерегистрираните субекти се предоставя определено време, в което те могат да се регистрират легално, без да се притесняват от съдебно преследване. Г-жа Кироска отбеляза, че управлението има план за действие и методология за оценка на ефективността, които са добра рамка за справяне на някои от аспектите на скритата икономика в Македония.

Г-жа Биляна Чкламовска, правен експерт към Съюза на независимите и автономни синдикати в Македония (UNASM) посочи, че въпреки съществуващите активни мерки за заетост, делът на недекларираните работници все още е висок. Тя предложи сформирането на по-малка и гъвкава работна група, което би повишило нейната ефективност. Г-жа Чкламовска препоръча провеждането на информационна кампания, финансирана от правителството, която да се ръководи от работната група и която да достигне до повечето, ако не и до всички граждани в Република Македония.


The participants in the Conference: Establishment of Hidden Economy Task Force in Republic of Macedonia, 19 June 2015, Skopje
The participants in the Conference: Establishment of Hidden Economy Task Force in Republic of Macedonia, 19 June 2015, Skopje
Ms. Marija Risteska, Director of the Center for Research and Policy Making (CRPM) (to the right) and Mr. Emil Shurkov, Analyst, CRPM.
Mr. Emil Shurkov, Analyst at the Center for Research and Policy Making
Ms. Snezana Denkovska, Director of the Chamber of Crafts

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.