Skip to main content

Стандарти за наблюдение на принудителното връщане в България

Темата за наблюдение на принудителното връщане е ключова в контекста на общата европейска политика за връщане, и се счита за един от най-важните приоритети на Политиката на ЕС в областта на миграцията. Значението на връщането като важен инструмент за намаляване на незаконната миграция и контрабандата на мигранти, както и въпроса за подобряване на системите за връщане (доброволни или принудителни), се дискутират в основни документи на ЕС, сред които Европейска програма за миграцията (2015 г.), План за действие на ЕСв областта на връщането (2015, 2017), План за действие на ЕС срещу контрабандата на мигранти 2015 - 2020 г. (2015 г.), както и Наръчник за връщането (2015, 2017). Задължението на държавите-членки за създадаване на ефективна система за наблюдение на принудителното връщане е въведено с Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите – членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни.

С цел да подпомогне изграждането на такава система в България, Центърът за изследване на демокрацията разработи Стандарти за наблюдение на принудителното връщане и ги представи по време на полиси брифинг на 18 април 2019 г. Участници в срещата бяха представители на Дирекция „Миграция“ на Министерство на вътрешните работи и дипломати.

По време на брифинга бяха представени и обсъдени няколко основни препоръки за разработване на правна рамка, уреждаща статута на организациите, извършващи наблюдение на принудителното връщане, сред които разпоредби относно реда и процедурите за избор на мониториращи организации и техния мандат, създаване на процедури за наблюдение на принудителното връщане, необходимостта се гарантира предоставянето на навременна информация за всички предстоящи операции за принудително връщане от страна на Дирекция „Миграция“ на МВР, както и гарантиране на целево финансиране за осигуряване на устойчивост на системата.

 

По време на събитието, 18 април 2019 г., София
По време на събитието, 18 април 2019 г., София
По време на събитието, 18 април 2019 г., София

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.