Skip to main content

На 29 май 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе среща със заинтересовани европейски институции в Брюксел, на която бяха дискутирани три специфични форми на трафик на хора: трафик на деца с цел просия, с цел джебчийство и с цел сексуална експлоатация на момчета, както и проявлението на тези видове трафик сред уязвими ромски общности. На форума бяха поканени ключови заинтересовани страни от редица структури на ЕС и бяха представени резултати и препоръки от международно сравнително изследване, проведено в седем държави-членки на ЕС (Австрия, България, Гърция, Италия, Румъния, Словакия, Унгария).

Форумът беше открит от д-р Хелмут Сакс, член на Групата експерти за борба с трафика на хора (ГРЕТА) и ръководител катедра „Права на детето, права на жените и трафик на хора“ в Института за човешки права „Лудвиг Болцман“ (Австрия), който представи политическите измерения на темата. Сред основните препоръки, които д-р Сакс отправи, са овластяване на родителите/настойниците на децата чрез осигуряване участие на жертвите в процеса на вземане на решения, включително посредством подкрепата на лидери и медиатори от ромските общности, гражданското общество, доставчиците на услуги и др., и по-прозрачна отчетност от страна на отговорните лица чрез осигуряване на трансгранично сътрудничество на органите за закрила на детето с цел предотвратяване на повторен трафик.

Академичният поглед към проведеното изследване бе представен от д-р Бренда Брюл, преподавател в катедрата по Криминология в Университета в Утрехт (Холандия). Д-р Брюл подчерта важността на използването на изследователски методи с участието на общността при работа по чувствителни теми, каквато е темата за трафика на хора. Този метод намалява вероятността за по-нататъшно стигматизиране на ромската общност и гарантира, че ромите ще имат пряк досег до резултатите от проведените изследвания. Някои от предизвикателствата при използването на изследователски методи с участието на общността са опасността традиционно наложеното в обществото избягване на темата за трафика на деца в ромските общности да се задълбочи, както и съществуващите неравенства да станат още по-категорични.

Г-жа Ива Александрова, старши анализатор в Центъра, очерта факторите на уязвимост по отношение на трафика на деца от ромски произход и как те влияят върху различните стратегии за набиране на жертвите. Сред идентифицираните фактори на уязвимост са бедността, социалното изключване и маргинализацията, както и отпадането от системата на образование и липсата на перспективи за заетост. Появата на традиционни практики като ранните бракове, детския труд и мобилността също са фактори, които създават уязвимост към трафик и би следвало да бъдат изследвани по-дълбоко, за да се проследи как те подкрепят стратегиите за оцеляване на семействата. Г-жа Александрова представи примери на специфични фактори на уязвимост от всяка от страните, в които е проведено изследването.

Г-жа Камелия Димитрова, старши анализатор в Центъра, представи основните констатации за трите форми на трафик на деца. Някои от предизвикателствата в идентифицирането и подпомагането на деца, жертви на трафик с цел просия, са стереотипите, че просията е "културно" обусловена, както и липсата на механизми за подпомагане на просещи семейства. Основното предизвикателство в идентифицирането на жертвите на трафик с цел джебчийство е, че разследването може да се стартира само ако децата са хванати по време на извършване на престъплението. Що се отнася до третата разгледана форма, за сексуална експлоатация на момчета, съществуват предизвикателста в идентифицирането на жертвите и в оказването на помощ, основно поради наличието на институционална хомофобия и пълната липса на информация относно профила на жертвите. Г-жа Димитрова очерта основните стратегии за набиране на жертви за всяка от трите форми и посочи спецификите на различните рискови групи. Тя обобщи и основните политически препоръки за подобряване на механизмите за идентифициране на жертвите и тяхното подпомагане и подчерта важността на участието на представители на ромската общност при изготвянето на тези механизми.

По време на последвалата дискусия възникна въпросът дали на европейско ниво се събира информация, разбита по етническа приндалежност, и представителите на Европейската комисия заявиха, че наличието на такава информация е актуален въпрос, върху който се работи и скоро ще има развитие по темата.

Участници в обществено-политическия форум
Д-р Хелмут Сакс, член на GRETA
Д-р Бренда Брюл, преподавател в катедрата по Криминология в Университета в Утрехт (Холандия)
Г-жа Ива Александрова, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията
Г-жа Камелия Димитрова, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.