Skip to main content

Структурни фактори като дълбоко вкоренената бедност, ниското образователно равнище, слабото участие на пазара на труда и политическото неучастие водят до широко разпространено изключване на ромите от всички важни сфери на обществения живот. Това се съчетава и подсилва от нагласите в обществото, че от инвестиции в ромската общност няма полза, тъй като липсват резултати. Именно това схващане се превръща в повод да се инициира провеждането на изследване, целящо да представи нови данни и задълбочен поглед върху социално-икономическите ефекти от публичните инвестиции в ромските общности в страната.

За да се представят резултатите от изследването и да се инициира дискусия с акцент върху споделянето на практически препоръки, Центърът за изследване на демокрацията в партньорство със Сдружение „Свят без граници“ организира обучение за представители на гражданкото общество в Стара Загора на 27 октомври 2015 г. В обучението взеха участие над 30 участника, сред които представители на фондация “Самаряни”, Стара Загора, представители на общностните центрове на Амалипе, “Стани настойник”, Бургас, “Бъдеще за децата”, Казънлък, младежки работници от Международния младежки център (ММЦРДМР) в Стара Загора.

Събитието бе открито от Ива Александрова, старши анализатор в Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, и Ганчо Илиев, изпълнителен директор на сдружение „Свят без граници“. Ива Александрова очерта обхвата на проведеното изследване в град Каварна и изведе основните акценти от получените резултати. В областта на инфраструктурата и жилищните условия, резултатите от публичните инвестиции са най-видими. Още през 2004 година в община Каварна е започнал процес на легализация на незаконните жилища в ромския квартал Хаджи Димитър, а за семейства в крайна бедност е реновирано общинско общежитие, в което са настанени. Основни инвестиции са направени за изграждане на водопровод и канализация. Трудно е да се направят изводи за сферата на здравеопазването поради нуждата от по-дълъг период от време, за да се проявят ефектите от направените инвестиции. Все пак може да се отбележи, че достъпът до лекарска помощ се е подобрил. Подобна е ситуацията и в сферата на образованието, където макар да липсва цялостна картина за резултатите от инвестициите, коефициентът на записване в предучилищно и начално образование се е повишил, а детската градина и училището в ромския квартал са изцяло ремонтирани. Въпреки това продължава отпадането на ученици и степента на образование като цяло остава ниска.

Резултатите в сферата на трудовата заетост показват тясната взаимовръзка между степента на образование за реализация на пазара на труда. Общата картина показва ниски нива на постоянна заетост, зависимост от сезонна и нископлатена работа, както и много висок процент на трудова миграция. В областта на доходите, важността на миграцията е ясно видима, тъй като почти половината от ромските домакинства в Каварна зависят от доходи, генерирани в чужбина. В намаляване на бедността и материалните лишения също има видими резултати, като процентът на ромски домaкинства, живеещи в бедност в Каварна, е сравнително по-нисък от средния за страната. В сферата на правосъдие и престъпност община Каварна има много високи резултати с почти липсващи случаи на престъпления от основните категории. В сферата на политическото участие, общината регистрира четирима общински съветници роми от местните избори през 2011 година и назначен в Общината служител за връзка от ромски произход.

Представянето на основните резултати от изследването бе последвано от оживена дискусия. Участниците се обединиха около мнението, че инвестиции в ромските общности в страната като цяло има, но част от участниците изразиха съмнение относно ефективността на разходваните средства, доколко те са достатъчни и доколко тяхното разходване и получените от тях резултати са публични. Беше споделено мнението, че за да имат най-добър ефект направените инвестиции, общността трябва да бъде предварително подготвена за тях, което най-успешно се случва с помощта на базирани в общността организации. Основен акцент беше поставен върху необходимостта от припознаване на образованието като ценност от страна на общността.

След дискусията Ганчо Илиев очерта основните стъпки в механизмите за застъпничество при работата с местните власти и даде конкретни и практически съвети за изграждане на успешна застъпническа кампания. На участниците в обучението бе дадена задача да изградят и представят елементи на застъпническа кампания, насочена към общността, по тема, в която работят и имат натрупан опит. Сред представените инициативи бяха кампания срещу ранните бракове, кампания за привличане на деца от Домове за деца лишени от родителски грижи в младежки дейности, кампания за позитивно бащинство „Къде е бащата?“, кампания за целенасочено подпомагане на деца да посещават учебни заведения „Стани настойник“.

В последната част на събитието Ганчо Илиев очерта ролята на представителите на гражданското общество за развитието на регионални стратегии за ромска интеграция и на общински планове за интеграция. В рамките на създалата се дискусия, бяха споделени и наличните инструменти за финансиране на инициативи в рамките на приетите стратегии и планове на местно ниво. В заключение Ива Александрова благодари на участиците и отново подчерта важността на ефективното участие на ромски организации във формулирането, изпълнението и оценката на местни политики и инвестиции, както и продължаване работата на терен в общността.

Участници в обучението Социално-икономически ефекти от публичните инвестиции за интеграция на роми на общинско ниво, 27 октомври 2015 г., Стара Загора
От ляво надясно: г-н Ганчо Илиев, изпълнителен директор на Свят без граници, и г-жа Ива Александрова, старши анализатор в Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията
Г-жа Ива Александрова, старши анализатор в Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията
Участници в обучението Социално-икономически ефекти от публичните инвестиции за интеграция на роми на общинско ниво, 27 октомври 2015 г., Стара Загора
Представяне на резултатите от практическата задача в рамките на обучението Социално-икономически ефекти от публичните инвестиции за интеграция на роми на общинско ниво, 15 октомври 2015 г., Стара Загора

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.