Skip to main content

Скритата икономика е широко разпространено явление в Западните Балкани, което се проявява в различни сектори като селското стопанство, услугите и строителната индустрия, поражда нелоялна конкуренция и корупция и заплашва изпълнението на критериите за присъединяване към ЕС. Кризата с COVID-19 хвърли нова светлина върху проблема с неформалната заетост. Наложените от правителствата в региона ограничения по време на пандемията доведоха до рязък скок на безработицата, увеличавайки риска гражданите да полагат недеклариран труд. Кризата обаче може да се използва и като възможност, тъй като някои от фискалните пакети, разработени от шестте страни от Западните Балкани, показват положителни признаци за формализиране на трудовите договори на работниците и социалноосигурителните плащания. Това бяха заключенията на участниците в уебинара на SELDI, проведен на 20 ноември 2020 г.

Между 2016 и 2019 г. скритата заетост се е увеличила в пет от шестте държави от Западните Балкани, според Индекса на скритата икономика на SELDI. Сърбия е единствената, която отчита спад в сравнение с 2016 г., докато Косово* остава страната с най-висок дял на скритата заетостта. Общо 60% от заетите в Косово* твърдят също, че са здравно осигурени, а всяко десето наето лице в региона няма социално осигуряване.

Хавиер Менендес Бония, ръководител на екип „Тематична подкрепа - икономическо развитие“ към Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ (DG NEAR) на Европейската комисия, подчерта значението на дейността на мрежата SELDI за оценка на скритата икономика и предлагане на специфични мерки за по-ефективно насочени европейски програми и помощи в региона. Най-новите европейски инициативи, като Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III), отчитат значението на неформалната икономика и въвеждат стимули за бизнеса да премине в официалния сектор. Хавиер Менендес Бония също подчерта, че: „неформалната икономика е многостранен проблем, който трябва да бъде решен чрез всеобхватен подход. Въпреки факта, че проблемът често бива признат като такъв в страните от Западните Балкани, забелязваме, че всеобхватен подход към разрешаването му често все още липсва“.

Професор Колин Уилямс от Университета в Шефилд подчерта, че системата за наблюдение на скритата икономика на SELDI е от първостепенно значение за правителствата в региона и за въвеждането на по-ефективни политики. Той отбеляза, че властите в Западните Балкани могат да научат много от своите колеги в Европа, например чрез разработване на регионална платформа за справяне с недекларирания труд. Във връзка с това участниците се обединиха около идеята за цялостен интегриран подход, основан на сътрудничество между всички заинтересовани страни - правителство, гражданско общество и работнически организации, частен сектор и широката общественост. За да се постигнат ефективни реформи, участниците в дискусиите препоръчаха националните правителства не само да провеждат кампании за повишаване на осведомеността, но да повишат качеството на управление и фискален контрол, което от своя страна ще им възвърне общественото доверие.

Участниците в уебинара „Скритата икономика в Западните Балкани: Предизвикателства и поуки за икономическо възстановяване и конвергенция“, 20 ноември 2020 г.
Резултати от анкета по време на уебинара
Резултати от анкета по време на уебинара

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.