Skip to main content

Центърът за изследване на демокрацията (ЦИД) бе домакин на два семинара, посветени на засилването на участието на гражданското общество в Румъния в изработването на антикорупционни политики. Семинарите се проведоха съответно през април и юли 2013 г. в София с участието на работна група от експерти от Генералната дирекция „Антикорупция“ на румънското Министерство на вътрешните работи, специалисти по добро управление на холандския университет „Саксион“ и представители на шест румънски неправителствени организации и аналитични центрове в сферата на антикорупцията и прозрачността на публичните институции (Института за публична политика, Центъра за независима журналистика, Фрийдъм хаус – Румъния, Експерт Форум, Асоциацията Про демокръси и Асоциацията за прилагане на демокрацията). Семинарите имаха за цел повишаване ролята на гражданското общество в изработването на политиките за гарантиране на интегритета и за подобряване сътрудничеството между неправителствения сектор и специализираните антикорупционни институции.

В рамките на първия семинар, проведен в периода 15-17 април 2013 г., румънските гости се срещнаха с представители на български институции, чиято дейност е насочена към превенцията и противодействието на корупцията. Участниците получиха информация за различните подходи на държавните органи в сферата на правосъдието, правоохранителната система и сектора за финансов контрол, насочени към пресичане и превенция на корупцията. По време на пленарната сесия бяха обсъдени пречките и възможностите за сътрудничество между публичните власти и гражданското общество.

В рамките на втория семинар, проведен в периода 1-3 юли 2013 г., експерти от Центъра за изследване на демокрацията и други български НПО представиха на гостите своя опит в противодействието на корупцията и обсъдиха ролята на гражданското общество в изработването на антикорупционните политики. По време на първата сесия старши експерти на ЦИД информираха за реализирането на инициативата Коалиция 2000 – най-голямата антикорупционна проява в рамките на публично-частното партньорство в страната. Д-р Филип Гунев, старши анализатор в Програма Сигурност на ЦИД и Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на центъра, разясниха как е еволюирала ролята на гражданското общество в противодействието на корупцията през периода след лансирането на инициативата през 1997 г. Димитър Марков, старши анализатор в Правната програма на ЦИД, информира гостите относно усилията на водещи неправителствени организации и представители на държавни институции за осъществяване на Инициативата за съдебна реформа в рамките на Коалиция 2000. Той изтъкна ролята на Омбудсмана като медиатор между гражданското общество и публичните власти и припомни, че създаването на тази институция бе инициирано от гражданското общество в България.

Научният директор на ЦИД Александър Стоянов представи Системата за мониторинг на корупцията, прилагана от ЦИД от 1998 г. насам за измерване равнищата на корупция в страната. Той сподели първоначалното недоверие на представителите на държавните институции и политиците като цяло към резултатите от проучванията. Г-н Стоянов също така се спря на ограниченията, пред които е изправена официалната статистика и представи редица алтернативни методи за измерване на корупцията.

Старши експертът в Икономическата програма на ЦИД Тодор Ялъмов изложи основните тенденции и рисковете, които съпътстват развитието на гражданското общество в България. Дискусията акцентира върху феномена „овладяване на гражданското общество“ и факторите, които са позволили на политици и администратори да злоупотребят с НПО като фасада за извличане на незаконни печалби. Г-н Ялъмов подчерта нуждата за по-голяма прозрачност в неправителствения сектор чрез въвеждане на саморегулаторни мерки и вътрешен контрол, както и чрез Електронния регистър на НПО.

По време на втория ден от работата на семинара съдия Нели Куцкова от Съюза на българските съдии информира за корупцията в рамките на съдебната система. Съдия Куцкова изтъкна както силните страни, така и слабостите на съществуващата система за разпределение на делата на случаен принцип, въведена като средство за ограничаване корупцията сред съдиите.

Иванка Иванова, директор на Правната програма на Института „Отворено общество“, представи методологията на Инициативата за съдебно наблюдение, насочена към засилване прозрачността на съдебния процес. Инициативата предвижда присъствието на обучени доброволци на съдебни заседания с оглед извършването на мониторинг за съблюдаването на правата на човека и гражданските свободи. Този инструмент може да бъде използван и при мониторинга на корупцията. Г-жа Иванова подчерта необходимостта да се премине отвъд общия антикорупционен дебат и да се развият по-конкретни приоритети като независимост на съдебна власт и отчетност на институциите, които да служат като бариери за разпространението на корупцията.

Програмният директор на Българския институт за правни инициативи (БИПИ) Христо Иванов разясни формите и проявите на корупцията в съдебната власт и в медиите. Той представи усилията на своя институт за насърчаване на прозрачността при назначаването и кариерното издигане на съдии и прокурори. В рамките на инициативата на БИПИ представители на НПО и на Съюза на българските съдии, както и на медиите, съставят онлайн профили на кандидати за постове в съдебната система, като по такъв начин насърчават гражданския контрол и прозрачността.

Михаела Райкова от Трансперънси интернешънъл България (Асоциация “Прозрачност без граници”) представи т.нар. „Пакт за интегритет“, представляващ договор между тази организация, заинтересовани компании, и държавни институции, които организират конкретни обществени търгове. Договорът задължава страните по него да спазват правила на откритост, прозрачност и интегритет. Г-жа Райкова информира и за усилията на Асоциация “Прозрачност без граници” за мониторинг на определени приватизационни сделки и процедури по възлагане на държавни поръчки, към които има по-голям публичен интерес. Според нея, нередности се констатират във всяка фаза от осъществяването на процедурите за обществени поръчки, но рисковете особено в подготвителната фаза на търговете често се подценяват.

Станислав Славов от Центъра за икономическо развитие изтъкна рисковете от корупция при управлението на общинска собственост и обществените разходи на местно равнище. Той информира за инициативата на своята организация по разкриване на приемни в някои общини, в които гражданите могат да подават сигнали и жалби за корупция при възлагане на обществени поръчки.

Семинарът приключи с презентация на антикорупционните усилия на ЦИД в сектора за сигурност, представена от г-н Гунев. Той информира за напредъка, постигнат в рамките на сътрудничеството между българските неправителствени организации и правозащитните държавни институции. Според г- Гунев, подобно взаимодействие между НПО и държавни институции би било невъзможно в рамките на предишното десетилетие.

От ляво надясно: Нели Куцкова, Съюз на българските съдии, Иванка Иванова, директор на Правната програма на Института „Отворено общество
От ляво надясно: Станислав Славов, Център за икономическо развитие, Михаела Райкова, Асоциация “Прозрачност без граници”.
Участниците в семинара.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.