Skip to main content

Публична дискусия: Интеграция на деца бежанци и търсещи закрила в образователните системи на страните от Европейския съюз: опитът на България

Участници

На 8 юни 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията бе домакин на публична дискусия на тема „Интеграция на деца бежанци и търсещи закрила в образователните системи на страните от Европейския съюз: опитът на България”. Поводът за организирането на това събитие бе наскоро публикуваният Наръчник, посветен на същата проблематика. На вниманието на присъстващите бяха представени основните резултати от проведеното от Центъра за изследване на демокрацията проучване на образователната интеграция на децата бежанци и търсещи убежище (ДБТУ), както и приложимостта на добри европейски практики в тази област в конкретния български контекст.

Доц. Андрей Нончев, Директор на Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, откри събитието, като запозна присъстващите с продължилия година и половина проект INTEGRACE, чиито най-важни заключения са обобщени в Наръчника и специално подготвения за публичната дискусия Policy Brief. Проф. Нончев прикани участниците да дадат конструктивна обратна връзка на изложените наблюдения и препоръки с оглед на по-адекватното им представяне пред българските институции и тяхното реално приложение в практиката.

Д-р Мила Манчева, старши анализатор в Социологическата програма на Центъра, започна с преглед на съдържанието и структурата на Наръчника и премина към анализ на опита на България в образователната интеграция на ДБТУ. Тя запозна присъстващите с трите етапа в процеса на образователна интеграция на ДБТУ в страната и посочи някои от съществуващите слабости на тези интеграционни практики. Бяха представени алтернативи за преодоляване на недостатъците във всеки един от тези три етапа. Препоръките бяха систематизирани в три основни посоки: достъп до образование, оценка на знанията и установяване на специфичните потребности и качество на образованието. В заключение д-р Манчева отбеляза, че понастоящем образователната интеграция на ДБТУ не изглежда да е сред приоритетите на българската държава, но институциите трябва да бъдат подготвени в случай на бъдещ прилив на имигранти от тази група.

От присъстващите на дискусията представители на държавните институции и неправителствените организации първи взе думата г-н Цветан Петров, Директор на Интеграционния център към Държавната агенция за бежанците. Той призна значимостта на публикуваните данни и препоръките, изложени в това изследване, като запозна аудиторията с редица мерки предприети по отношение на финансовата помощ, предоставяна от държавата за ДБТУ и техните семейства, и подобряването на методите на обучение и условията в класната стая на Интерграционния център.

Г-жа Дора Иванова от Фондация „Петър Берон” изказа предположението, че образователната интеграция на ДБТУ може да се подобри, ако се адаптират доказани педагогически методи в обучението на двуезични деца. Г-жа Иванова даде конкретни примери за образователни програми и дейности, които биха отговорили на нуждите на целевата група.

Г-жа Маринела Радева, Председател на Асоциацията за интеграция на бежанци и имигранти, засегна няколко от недостатъците на държавната политика по отношение на образователната интеграция на ДБТУ. Тя изрази критика относно съществуващото законодателство, което препятства пълноценната образователна интеграция на ДБТУ. Същевременно г-жа Радева изрази удовлетворението си от осъществената в последната година работа на културни медиатори в София и от ангажираността на Европейския бежански фонд, управляван от Държавната агенция за бежанците.

Участниците заключиха, че засега темата за образователната интеграция на ДБТУ не е получила нужното внимание от законодателите в България, но има надежда, че Наръчникът, Policy Brief и публични дискусии като тази ще провокират обществения интерес към проблемите на ДБТУ.

Събития и публикации по тази тема

* Проектът е съфинансиран от Европейския бежански фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейската комисия.

From left to right: Prof. Andrey Nonchev and Dr. Mila Mancheva, CSD
Dr. Mila Mancheva, CSD
The participants in the discussion
The participants in the discussion
The participants in the discussion

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.