Skip to main content

Публична дискусия: Интеграция на деца бежанци и търсещи закрила в образователните системи на страните от Европейския съюз: опитът на България

България достига едва 15% от международно признатите стандарти по отношение на достъпа до образование на мигранти. Силните и слаби страни в системата на образователна интеграция на деца бежанци и търсещи закрила в България ще бъдат представени на публична дискусияна 8 юни 2012 г. от 10.30 ч. в Центъра за изследване на демокрацията.

На дискусията ще бъде представен наскоро издаденият Наръчник за образователна интеграция на деца бежанци и търсещи закрила в страните от Европейския съюз. Наръчникът представя изследователските инструменти и резултати от работата по проекта „Интеграция на деца бежанци и търсещи убежище в образователната система на страните от Европейския съюз: оценка и насърчаване на добри практики“ (INTEGRACE). Изследването обхваща двадесет и седем страни-членки на Европейския съюз, участващи в Европейския бежански фонд, както и Норвегия и страните от Западните балкани (Босна и Херцеговина, Република Хърватска, Сърбия и Черна Гора). В изработените общо тридесет и два национални доклада специално внимание се обръща както на съществуващите слабости в образователната интеграция на децата – бежанци и търсещи убежище, така и на доказани добри практики в тази сфера.

Проведеното широкомащабно изследване послужи за формулирането на препоръки както на национално, така и на общоевропейско ниво. Д-р Мила Манчева от Центъра за изследване на демокрацията ще обобщи опита на България в областта на образователната интеграция на деца бежанци и търсещи убежище и ще представи основните препоръки за подобряване на политиките и практиките в тази сфера. На дискусията ще бъдат обсъдени предложения за подобряване на работата с деца от целевата група в три основни области: осигуряване на достъп до образование; оценка на знанията и установяване на специфичните потребности и качество на образованието. Предложените от Центъра за изследване на демокрацията препоръки са базирани на преглед на съществуващи добри практики в общоевропейски план и проучване на приложимостта им в български контекст.

Представеният Наръчник и препоръки ще послужат за начало на дискусия между представители на държавни институции, работещи в сферата на образованието и интеграцията на бежанци, както и водещи експерти в тези област.

Събития и публикации по тази тема

* Проектът е съфинансиран от Европейския бежански фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейската комисия.

EU logo.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.