Skip to main content

Първа конференция на Инициативата за правно развитие в Югоизточна Европа

14:00

На 7 април 2000 г. в Рим се състоя първата конференция на Инициативата за правно развитие в Югоизточна Европа (SELDI) с международни и двустранни донорски организации. Тя бе открита с изказвания на директора на Института за международно правно развитие (ИМПР)Майкъл Хейгър, министър Джузепе Чиполони, зам.-координатор на Пакта за стабилност в италианското Министерство на външните работи и Джон Тенант от Американската агенция за международно развитие, които подчертаха значимостта на изграждането на правова държава в Югоизточна Европа, преди всичко в контекста на Пакта за стабилност. Изтъкната бе първостепенната роля на неправителствените организации в този процес, особено на Инициативата за правно развитие в Югоизточна Европа. Изказалите се подчертаха значителния принос, който SELDI ще оказва върху развитието на региона благодарение на приоритетите си: борбата с корупцията, съдебната реформа и правните аспекти на международната търговия.


SOUTHEAST EUROPEAN LEGAL DEVELOPMENT INITIATIVE

w w w . s e l d i . n e t

Идеята за SELDI се зароди в края на 1998 г. в резултат от дългогодишното сътрудничество между Института за международно правно развитие и Центъра за изследване на демокрацията. Създадена бе мрежа от партньорски организации в съседните страни. SELDI осигурява форум за сътрудничество сред най-активните институции на гражданското общество, общественици, правителствени и международни агенции в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Македония, Гърция, Румъния и Турция.

Партньорство между обществения и частния сектор. Очаква се SELDI да даде съществен принос за институционализирането на сътрудничество между обществени и частни институции в развитието на правовата държава в Югоизточна Европа. Това се основава на успешния опит, натрупан в рамките на Коалиция 2000. Новаторският подход на Коалиция 2000 бе международно признат. В един от последните доклади на Световната банка "Пътят към стабилност и просперитет в Югоизточна Европа: Изследване на регионалната стратегия" (март 2000 г.) се отбелязва, че в областта на борбата с корупцията в Югоизточна Европа "има някои основополагащи опити от граждански обществени групи, като Коалиция 2000 в България, които са разработили обща програма за практически действия, с активно участие на правителствени и национални НПО". SELDI е открита и прозрачна инициатива, която цели да привлече всички заинтересовани институции в региона - национални и международни. Допълнителен ефект на Инициативата ще бъде нарастване на възможностите на организациите на гражданското общество в региона за сътрудничество с правителствени институции при обсъждането на основни въпроси по реформата и развитието в собствените им страни.

Роля на гражданското общество. Неправителствените организации са движещата сила на SELDI. Тя се различава от останалите регионални инициативи със стремежа си да улеснява практическите усилия при решаване на специфичните потребности и във водещата роля на институциите на гражданското общество и частния сектор в практическото й прилагане. SELDI ще установи процес, при който резултатите от всички заинтересувани институции в страните от региона ще бъдат включени в работата й чрез различни местни партньорски организации, които ще служат като посредници към националната институционална среда.

Информационно-образователна кампания и мониторинг на институционалната промяна. Предвижда се мониторингът и дейностите за привличане на общественото внимание, включени в SELDI, да използват ролята на обществения натиск при популяризиране на правовата държава в региона. Резултатите на системата за мониторинг на регионалната корупция - вече в пилотна фаза в Албания, България и Македония - се използват за насърчаване на "надпреварата" сред правителствата и нациите в региона да "надминат" останалите в установяването на правовата държава. Участието на широката общественост също има ключова роля за успеха на реформите и към него ще се подходи с подходящи за региона инструменти за привличане на вниманието и чрез оповестяване на резултатите на сравнителния мониторинг на корупцията.

Принос към регионалната сигурност. Третата работната маса на Пакта за стабилност подчертава като свой приоритет борбата с "организираната престъпност, корупцията, тероризма и всички престъпни и незаконни действия". Всички компоненти на SELDI - въвеждането на обществено-частна рамка за борба с корупцията, популяризиране на съдебната реформа, сътрудничеството и насърчаването на приемането на разпоредби за международна търговия - са пряко свързани с постигането на този приоритет. Особено важен е фокусът върху усилията за борба с корупцията, тъй като тя е основният фактор, способстващ за нарастващата активност на организираната престъпност и незаконния трафик на стоки и хора в региона. Популяризирането на общи стандарти в работата на съдебната система и прилагането на международни разпоредби за търговия също ще спомогнат за създаването на институционална среда, благоприятстваща сигурността и стабилността в региона.

 

Първоначалните проекти на SELDI

1. Изграждане на коалиции и антикорупционен мониторинг

Този проект цели да се въведе регионална рамка за обществено-частно сътрудничество за противодействие на корупцията в страните от Югоизточна Европа. Освен това той има за цел да допринесе за по-голяма гражданска подкрепа и участие в антикорупционни мерки. Антикорупционният компонент на SELDI бе обсъден и допълнен от регионалните участници в конференцията Коалиционно изграждане и антикорупционен мониторинг: Стратегии и резултати в Централна и Източна Европа, която се проведе през юни 1999 г. във Варна, България и в Антикорупционния форум за Югоизточна Европа, проведен в София на 25-26 февруари 2000 г.

Проектът има четири компонента: Изграждането на коалиции, който цели да развие цялостна стратегия за регионално обществено-частно сътрудничество за противодействие на корупцията. Този компонент до голяма степен се основава на успешния опит на Коалиция 2000. Компонентът Мониторинг е насочен към регионално антикорупционно наблюдение и диагностични мерки. Пилотен мониторинг бе проведен в Албания, България и Македония и резултатите вече бяха публично представени и в трите страни. Привличане на общественото внимание на проекта ще разработи многобройни транс-гранични инструменти за една информационно-образователна кампания срещу корупцията, за да се отправи послание към обществеността във всички страни в региона. Последният компонент на проекта е Обучение на голям брой организации и отделни експерти в създаването и въвеждането на антикорупционни практики.

2. Укрепване на съдебната система

Проектът ще разчита на възможностите за обучение на МИПР и опита на Инициативата за правна реформа в България (www.csd.bg/jri) да се въведе регионално обучение за повишаване на професионалните знания и умения на магистратите и съдебните администратори. Дългосрочната цел на проекта е да допринесе за развитието на отговорни съдебни системи и независими съдебни служители. Освен това проектът ще се стреми да допринесе за сътрудничество между съдебните структури на страните от Югоизточна Европа , което не е развито на сегашния етап.

3. Световната търговска организация (СТО) и развитието на търговията

Чрез семинари за обучение, консултантски услуги и обучение на инструктори, проектът ще засили общественото внимание към правилата в световната търговия и в частност на Споразуменията в рамките на СТО и на съответните регионални интеграционни търговски споразумения. Ще бъдат проучени възможностите за създаване на центрове по търговско право в региона като средство за разпространение на знания. Проектът ще идентифицира прилаганите търговски режими сред страните на региона и ще предостави широк достъп до тази информация на регионалните икономически оператори.

 

Заключение на конференцията

Първата конференция на SELDIс международни и донорски организации приключи с единодушна подкрепа за Инициативата. Взето бе решение конференцията да бъде последвана от контакти с други правителства от ЕС, както и с частни фондации, за да се осигури по-нататъшна подкрепа за дейностите от проектите на SELDI.

From left to right: Messrs. Kostadin Kodjabachev, Alexander Stoyanov; Ognian Shentov and Walter Gehr
From left to right: Mr. Nikolai Apostolov; Mr. John Tennant, Mr. William T. Loris and Mr. L. Michael Hager

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.