Skip to main content

Прозрачно управление: Мониторинг и оценка на обществени политики

11:24

На 9 февруари 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията, съвместно с фондация „Фридрих Еберт” организира публична дискусия, посветена на мониторинга и оценката на публичните политики.

Събитието беше открито от д-р Огнян Шентов, Председател на Управителния съвет на Центъра за изследване на демокрацията. Той подчерта, че темата за мониторинга и оценката на публични политики и програми е важна поради две основни причини. Първата е, че това е част от процеса на институционално взаимодействие с Европейския съюз и предпоставка за достъпа до европейски средства. Втората и по-важна е, че тази проблематика е свързана с начина на упражняване на политическа власт в страната. В правенето на политика трябва да има стандарти.

Според г-н Матиас Хьопфнер, Посланик на Германия в Република България, публичната дискусия за мониторинга и оценката на публични политики и програми е позитивен знак за гражданското общество в България. Необходимо е тези политики да се разгледат в по-широк контекст и да се вземат в предвид базисните структури на обществото, с които те са свързани. Г-н Хьопнер изтъкна, че се наблюдава недоверие между гражданското общество, от една страна, и политическите институции и партии, от друга. Д-р Шентов допълни, че в постсоциалистическия свят се наблюдава и друг феномен – „завладяване на гражданското общество от държавата”.

Д-р Андрей Нончев, Директор на Социологическата програма към Центъра за изследване на демокрацията, представи методическото ръководство „Мониторинг и оценка на публични политики и програми”, като акцентира върху необходимостта от задълбочени познания в тази област. През последните две десетилетия теорията и практиките на мониторинг и оценка на публични политики и програми се развиват изключително динамично в различен териториален и институционален контекст. Редица международни институции, организации и правителства използват все по-активно практиките на мониторинг и оценяване на публични политики и програми с различен характер и обхват. Европейската комисия приема регулации, които изискват задължително провеждане на предварителни, текущи и заключителни оценки на програмите, финансирани от европейски фондове. В България обаче практическото използване на методите за мониторинг и оценка на публични политики и програми е твърде ограничено. Д-р Нончев въведе няколко конкретни теми за дискусия: наблюдаваните симптоми и негативни ефекти от ограниченото използване на мониторинга и оценката на публични политики и програми, дефицитите в нормативната, институционалната и управленската практика по разработването им, рисковете и евентуалните пречки пред използването им, необходимите стъпки за по-широкото им прилагане и очакваните позитивни резултати от тях. При наличие на работещи системи на мониторинг и оценка, очакваните резултати са по-добро управление, прозрачност и обществен контрол.

Според г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията и модератор на дискусията, отбеляза, че 2010 година е ключова за страната, защото предстоят първите сериозни одити на Европейската комисия, а това ще извади на преден план дефицита от реални системи на мониторинг и оценка на публични политики и програми. 

Г-н Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството, изтъкна, че това, което ще води неговото министерство напред, са прозрачността и прогнозируемостта. Той посочи като успешна мярка, въведена от неговия екип, Консултативния съвет при министъра, където на месечна база се обсъждат с представители на гражданския сектор всички бъдещи действия на правителството в областта на регионалната политика. Такъв позитивен пример е и Дунавската стратегия, в рамките на която решенията за развитието на крайдунавските региони се взимат отдолу нагоре. Въвеждането на електронно правителство ще спомогне в още по-голяма степен за прозрачността на публичните политики. 

Г-жа Гинка Чавдарова, Изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в България представи примери за осъществяване на граждански мониторинг на местно равнище. Според нея общините са готови да си сътрудничат с гражданското общество. Законодателството в това отношение е добре разработено в България, общинските бюджети се обсъждат публично и има гражданска активност, особено ако бъде засегнато качеството на публичните услуги. Според нея обаче все още остава непрозрачна сферата на управление на общинска собственост. Нужно е да се подобри и отчетността на общинските съвети пред избирателите. 

Г-н Валерий Русанов, Председател на фондация „Аксес”, акцентира върху важността от мониторинг и оценка на местно равнище, защото там съществува сблъсък от нарастващи интереси. Причината за това е, че се разпределя все по-голям ресурс, което става предпоставка за развиване на непрозрачни практики. Държавата не е изградила адекватна система за контрол. На последните местни избори се наблюдава как частни интереси превземат местната власт.

Г-н Илиян Василев, Председател на „Делойт България”, каза, че към публичния сектор трябва да се прилагат стандартите на отчетност, мониторинг и контрол, валидни за частния. Той даде за пример счетоводните баланси. Липсва отчетност за държавни земи, сгради и други форми на собственост, а това е пречка да се проследява както напредъкът на отделните правителства, така и злоупотребите. Ако нямаме синтетични показатели за сравнение, скоро европейските институции няма да вярват на статистиката ни.

Г-н Евгений Дайнов, Директор на Центъра за социални практики подчерта, че в България предоставянето на препоръки за политика в следствие осъществяването на мониторинг рядко води до конкретни действия за справяне с даден проблем. Според него най-голямото предизвикателство пред управляващите в момента е създаването на ефективна система, чрез която изразходването на бюджетните средства да следва точно заложените приоритети в различните планове и стратегии.

По време на дискусията г-н Румен Яновски, Проектен координатор към фондация „Аксес” обърна внимание на проблема с краткосрочността на резултатите, които постигат проектите, финансирани от чуждестранни донори. Г-н Стамен Тасев, Изпълнителен директор на Българския форум на бизнес лидерите отбеляза, че е нужна повече публичност относно дейността на държавните органи и структури, както и повече публично-частни партньорства и сътрудничество с неправителствения сектор. 

Г-н Марк Мейнардус, Ръководител на Фондация “Фридрих Еберт”, България закри събитието като се присъедини към изказаните мнения за важността на мониторинга на публични политики, отбеляза и ролята на медиите в този процес и увери присъстващите, че немското правителство ще продължи да поощрява демокрацията в България. .  

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.