Skip to main content

Противодействие на нови форми на трафик на деца от ромски произход с участието на общността

Като част от своята стратегия за подпомагане на борбата с трафика на хора, Центърът за изследването на демокрацията стартира на 1 септември 2013 г. инициатива за подпомагане на най-уязвимите жертви – децата от социално изключените етнически малцинства. Проектът „Противодействие на нови форми на трафик на деца от ромски произход с участието на общността“ си поставя за цел да компенсира два недостатъка в досегашната практика на противодействие на трафика: липсата на задълбочено познание за новите форми на трафик на деца и липсата на активно включване на ромската общност като основна група в риск. Фокусът му ще е върху три нови форми на трафик: просещи деца, трудова експлоатация за джебчийство и сексуална експлоатация на момчета. Дейностите ще се провеждат в четири страни-членки на ЕС, които са типични за произход на жертвите на трафик (България, Румъния, Унгария и Словакия) и три страни-членки, традиционна дестинация за жертвите от ромски произход (Австрия, Италия, Гърция).

Целите на инициативата са:
 

  • да подпомогне усилията за противодействие на трафика на ромски деца чрез предоставяне на по-добро разбиране на новите форми на трафик чрез разработване и тестване на нови методи на изследване с участието на общността и осъществяване на анализ, основан на доказателства;
  • да овласти ромските общности да участват като равностойни партньори в политиките и мерките за борба с трафика;
  • да подпомогне подкрепата за деца - жертви в страните на произход и дестинация чрез разработване на пилотни инициативи за подкрепа на деца - жертви на трафик и
  • да повиши капацитета на доставчиците на социални услуги и властите за закрила за подпомагане и реинтеграция на деца жервти на трафик (с фокус върху три нови форми на експлоатация), и да подобри на координацията между заинтересованите страни.


Дейностите на проекта ще се осъществят в рамките на две години и ще включват:
 

  • Разработване на методологически инструменти и събиране на данни за три форми на трафик, засягащи ромското малцинство в страните на произход и дестинация. В страните на произход събирането на данни ще бъде извършено с активното включване на ромски изследователи.
  • Пилотно въвеждане на две инициативи за увеличаване на ефективността на подкрепата и реинтеграцията на ромски деца – жертви на трафик в една страна на произход (България) и една на дестинация (Австрия).
  • Провеждане на анализ, основан на доказателства, на нови форми на трафик, засягащи ромските деца в седем страни.

Инициативата ще бъде осъществена от консорциум от седем партньори, който притежава специализирана експертиза в извършването на анализ, основан на доказателства, в областта на трафика на деца, както и в анализирането на инициативи за ромското влючване. Партньорите са: Центърът за изследване на демокрацията (България) – координатор на проекта, Института за човешки права „Лудвиг Болцман“ (Австрия), CENSIS (Италия), Гръцката фондация за европейска и международна политика (Гърция), Център за политически изследвания в Централноевропейския университет (Унгария), People in Need (Словакия) и Фондация „Сорос“ – Румъния. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз. * Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на Центъра за изследване на демокрацията и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в нея информация.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.