Skip to main content

Независимо от напредъка и повишената прозрачност, обществените поръчки в България продължават да се характеризират с високи нива на корупционен риск. Броят на нарушенията, регистрирани от контролните агенции, остава значим. Същевременно липсва ефективно преследване, а наказателните дела са малко на брой и насочени към ниските управленски нива. Това са само част от изводите, около които се обединиха участниците в кръгла маса на тема „Престъпления и злоупотреби с обществени поръчки в България: превенция, противодействие и анализ на корупционните рискове“, организирана от Центъра за изследване на демокрацията на 31 октомври 2016 г.

Д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията, откри събитието като акцентира върху предизвикателствата на традиционно рисковата сфера на обществените поръчки. Според него са необходими системни и конкретни мерки за противодействие на злоупотребите в сектора, тъй като той се характеризира с особен тип комплексни корупционни сделки и зависимости, водещи до завладяване на държавата. Това се отнася до практиката на много влиятелни (включително бизнес) фигури да си осигуряват преференциално отношение от държавата чрез корупция и други нарушения на закона. Те постигат това чрез въздействие върху функционирането и политиката на държавните институции с цел удовлетворяване на техните частни интереси за сметка на общественото благо. Д-р Шентов отчете и необходимостта от въвеждане на независима система за мониторинг на обществените поръчки.

Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, оцени усилията на Центъра в областта на обществените поръчки, както и приноса в борбата с корупцията през последните 25 години. Според г-н Дончев, най-големият проблем в сферата на обществените поръчки е изкривяването на пазара и създаването на грешни икономически стимули. Ефективният контрол е ключово условие, но фокусът следва да е върху изграждането на устойчива и конкурентна среда. Г-н Дончев подчерта, че въпреки наличието на редица предизвикателства, страната е постигнала значителен напредък по отношение на законодателството и работи върху по-нататъшното електронизиране на системата за обществени поръчки.

Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма в Центъра за изследване на демокрацията, представи основните тенденции и рискове на пазара на обществени поръчки в България. Докато страната постигна повече прозрачност по отношение на процеса на обществените поръчки, наказателното преследване остава длъжник. Очертава се ясната тенденция за изключително нисък брой наказателни дела, приключили с осъдителна присъда, както и за наказателно преследване, което е съсредоточено по ниските етажи на властта. Същевременно динамиката в сектора на обществените поръчки продължава да е тясно свързана с политическия цикъл, а административните нарушения, разкрити от контролните органи, остават високи. Г-н Стефанов обърна внимание и на обществените поръчки, финансирани с европейски средства, като отчете тенденциите те да заемат все по-голям дял от общият пазар. Изследвания на Центъра показват, че обществените поръчки, финансирани посредством ЕС фондове са по-конкурентни, докато рискът от злоупотреби при тези, изпълнявани изцяло с национални средства, е до четири пъти по-висок.

Стефан Карабоев, анализатор в Икономическата програма на Центъра, представи преглед на тенденциите и рисковете при обществените поръчки в сектор „Инфраструктура“. Броят и стойността на договорите за строителство отбелязват значителен ръст в периода 2010 – 2015 г. Това се вижда отчетливо най-вече по отношение на стойността на договорите – докато увеличението на броя обществени поръчки за строителство е сравнително предвидимо, на фона на цялостния ръст в сектора, то делът на тяхната стойност се увеличи постепенно до над 50 % от общата стойност на пазара на обществени поръчки в страната през 2013 г. Концентрацията на обществените поръчки е ясно изразена както на макро, така и на подсекторно равнище. Стойността на договорите на 40-те най-големи бенефициента в сектор „Строителство“ в България отговаря на 62 % от стойността на всички възложени обществени поръчки в този сектор (23 % от общата стойност на пазара на обществени поръчки в България). Същевременно компаниите в сектора увеличават зависимостта си от публично финансиране (най-вече европейско), което допълнително засилва корупционния натиск върху държавната администрация. Пазарната концентрация на обществени поръчки от друга страна повдига важни въпроси по отношение на конкуренцията в сектора. В заключение, г-н Карабоев обобщи основните препоръки в областта на обществените поръчки, включително необходимостта от увеличаване броя и ефективността на наказателните производства; директни мерки за увеличаване ефективността на съществуващите контролни механизми; активна превенция на пазарната концентрация в ключови сектори като „Инфраструктура“; и от въвеждането на периодична и независима оценка на ефикасността на антикорупционните мерки.

Емил Дечев, съдия в Наказателно отделение на Софийския градски съд потвърди тезата, че въпреки честите нарушения, липсва постановяване на наказателни присъди, а когато такива са налице, те са по ниските управленски нива. Според него съществуват редица фактори, които независимо от широкото обществено недоволство, спомагат за това. На първо място, разкриването на престъпления в сферата на обществените поръчки е комплексен процес, който изисква различни типове експертиза. Такава често липсва. Политически чадъри и бездействие на правоохранителните органи допълнително затрудняват преследването, разкриването и наказването на злоупотребите. Г-н Дечев коментира и представи някои от делата, приключили с осъдителна присъда през последните години.

Анелия Йорданова, директор на Дирекция „Анализ и отчет на инспекционната дейност“ към Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), представи опита и гледната точка на контролната система. Най-много проверки продължават да се извършват на общинско ниво. Г-жа Йорданова коментира различните типове и брой нарушения, разкрити от АДФИ при извършване на финансови инспекции.

Д-р Тодор Галев, старши анализатор в Икономическата програма на Центъра представи избрани методи за мониторинг и анализ на корупционни рискове и антикорупционни политики в сферата на обществените поръчки. Специално внимание бе обърнато на автоматизираните информационни системи за анализ на предупредителни сигнали (red flags). Извършване на оценка на риска в реално време, за всеки от трите етапа на процеса на осъществяване на обществените поръчки (подготовка, възлагане и изпълнение), и класифициране на рисковите поръчки според броя и типа на идентифицираните рискове (предупредителни сигнали), ще улесни приоритизирането и предприемането на последващи мерки, вкл. последваща проверка на избрани поръчки. Пазарна концентрация; анализ на свързаността и конфликт на интереси; анализ на групирането (segmentation analysis); и анализ на цените са само част от типовете изследвания, които подпомагат оценката на риска в сферата на обществените поръчки.

От ляво на дясно: д-р Тодор Галев, старши анализатор в Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията, Анелия Йорданова, директор на Дирекция „Анализ и отчет на инспекционната дейност“ към Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и Стефан Карабоев, анализатор в Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията
От ляво на дясно: д-р Тодор Галев, старши анализатор в Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията и Анелия Йорданова, директор на Дирекция „Анализ и отчет на инспекционната дейност“ към Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ)
Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията и Анелия Йорданова, директор на Дирекция „Анализ и отчет на инспекционната дейност“ към Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ)
По време на кръглата маса „Престъпления и злоупотреби с обществени поръчки в България: превенция, противодействие и анализ на корупционните рискове“, 31 октомври 2016 г., София
Анелия Йорданова, директор на Дирекция „Анализ и отчет на инспекционната дейност“ към Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и Стефан Карабоев, анализатор в Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.