Skip to main content

Пострадалите от престъпления – нови тенденции в идентифицирането, оценката на нуждите и насочването в България и в ЕС

17:00

Въпреки транспонирането на европейските норми в областта на защитата на пострадалите от престъпления, България все още изпитва значителни трудности да им осигури адекватно подпомагане и участие в наказателния процес. Около този извод се обединиха участниците в националната кръгла маса „Пострадалите от престъпления – нови тенденции в идентифицирането, оценката на нуждите и насочването в България и в ЕС“, проведена от Центъра за изследване на демокрацията на 8 декември 2017 г. На нея се събраха магистрати, представители на Министерството на вътрешните работи, на социалните служби, както и на неправителствени организации.

Във встъпителните си думи Димитър Марков, старши анализатор в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, очерта основните изследователски и практически достижения на Центъра в областта на укрепване на положението на пострадалите от престъпления, сред които обширен доклад, подпомогнал изготвянето на нормативната уредба на ниво Европейски съюз, информационни карти на Европейския портал за електронно правосъдие и редица инициативи в областта на правната помощ за пострадали и защитата им от страна на неправителствените организации.

Проф. д-р Добринка Чанкова, професор по наказателен процес в Югозападния университет „Неофит Рилски“, се спря на добри практики от Кипър, Естония и Нидерландия в областта на правата на децата жертви и единните услуги за жертвите на насилие, основано на пола. Инспектор Десислава Викторова от Главна дирекция „Национална полиция“ очерта последните данни за жертвите на престъпления в България и предизвикателствата пред идентифицирането им от страна на полицейските органи, както и борбата със злоумишлените жалби за извършени престъпни актове.

Миряна Илчева, научен сътрудник в Правната програма на Центъра, посочи практики от Полша, Австрия и Кипър на полето на единната система за мултидисциплинарна работа с жертви на сексуално и базирано на пола насилие. Г-жа Илчева също разгледа промените в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления и в Наказателно-процесуалния кодекс, свързани с транспонирането на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета в българския правен ред.

Прокурор Ивайло Илиев, административен ръководител на Районна прокуратура – Кюстендил, направи критичен преглед на наказателно-процесуалните норми от последните години в областта на правата на жертвите, както и други предизвикателства в работата на Прокуратурата и осигуряване на подходящи условия за работа с пострадали, като ниските хонорари на преводачите и липсата на достатъчно средства за оборудване за „сини стаи“ и видеоконферентна връзка.

В последвалата дискусия бяха изтъкнати продължаващите трудности пред подпомагането на жертвите на тежки умишлени престъпления, както и факта, че добрите чуждестранни модели следва да бъдат пренесени след адаптиране към обстановката в България.

По време на кръглата маса „Пострадалите от престъпления – нови тенденции в идентифицирането, оценката на нуждите и насочването в България и в ЕС“, София, 8 декември 2017 г.
Проф. д-р Добринка Чанкова, професор по наказателен процес в Югозападния университет „Неофит Рилски“
Миряна Илчева, научен сътрудник в Правната програма на Центъра, и Димитър Марков, старши анализатор в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията
Миряна Илчева, научен сътрудник в Правната програма на Центъра

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.