Skip to main content

Делът на младежите извън системите на заетост, образование и обучение (т. нар. NEETs) в България бележи устойчив спад, но все още е над средния за Европейския съюз. В рамките на инициативата „Изгубеното поколение“ Центърът за изследване на демокрацията бе домакин на обществен форум, който се проведе на 21 ноември 2023 г. в гр. София. Целта на събитието бе да даде видимост на проблема за включването на младите хора от тази група на пазара на труда. В дискусиите взеха участие представители на законодателната, изпълнителната власт, бизнеса и гражданския сектор, които обсъдиха посоките и предизвикателствата пред политиките за младежка заетост в страната.

Д-р Александър Герганов, директор на Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, откри форума, като повдигна въпроса за ефективността на съществуващите програми и инициативи и обърна внимание, че стратегиите и политиките, насочени към NEETs, не винаги са специализирани по различни ключови социо-демографски признаци.

Д-р Лилия Якова, научен сътрудник от Центъра за изследване на демокрацията, представи подробен анализ за мостовете между образованието и пазара на труда, препоръки за подобряване на политиките за NEETs, както и оценка на изпълнението на програма „Старт в кариерата“.

Участниците във форума се обединиха около тезата, че за да бъдат преодолени предизвикателствата и изградена по-силна младежка заетост в страната, са необходими навременни и категорични мерки.

Основни акценти от дискусията

Приветствие на Деница Сачева, председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание, към участниците:

„Темата за младите хора, които нито учат, нито работят, е тема, която периодично се повдига в публичното пространство, но все не успява да влезе в политическия дневен ред. Оттам нататък не става и основна тема на институциите и все още сме много далеч от конкретни, видими, реални резултати. Предизвикателство номер едно се оказва да накараш институциите в България да работят заедно“.

Искрен Ангелов, директор на Дирекция „Политика на пазара на труда“ при Министерството на труда и социалната политика:

„Голяма част от неактивните млади хора не припознават включването в образование или обучение като ценност, която да може да им осигури по-добро заплащане, въпреки че очакват да получават такова. Едва една четвърт от NEETs искат да учат или да се обучават. Изграден е механизъм за обмен на данни между 11 институции, чиято цел е да се изгради регистър за NEETs, който да бъде използван за създаване на целенасочени политики. Препоръчва се периодичното провеждане на диагностични изследвания“.

Тонка Караиванова, заместник главен директор на Главна дирекция „Услуги по заетостта” към Агенция по заетостта:

„Безработните младежи до 29 годишна възраст са възрастовата група, за която е налице най-висок нетен ефект от участието им в програми и мерки за трудова реализация. Мостът към работните места е преходът, който свързва двата етапа от живота на младежите. Целта е те да бъдат по-уверени, когато преминават от единия към другия етап.“

Георги Руйчев, изпълнителен директор на Български форум на бизнес лидерите:

„Освен институциите трябва да включим и бизнеса и той да бъде мотивиран да наема повече млади хора, което ще създаде условия за развитие на повече програми. Голяма част от нашите партньори имат своите програми за младежа заетост, които стимулират наемането на млади хора, а впоследствие ги назначават за свои работници и служители. Трябва да се обединим  - институции, НПО, бизнес, за да постигаме повече“.

This event is based on findings from research conducted by CSD as part of the ‘Lost Millennials – Transnational Research Network for the Evalution of Initiatives Targeting 25 + NEETs’ project funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.