Skip to main content

Подпомагане интеграцията на лица, получили международна закрила чрез обмен на практики за ориентиране и информиране

От 2014 г. насам страните от Европейския съюз са изправени пред нарастващ поток от търсещи убежище лица, като молбите за убежище през 2015 г. са 1,4 мил., тези през 2016 г. над 1,2 мил., а в периода от януари до октомври 2017 г. над 500 000. Значителният поток принудително мигриращи хора от Сирия, Афганистан и Ирак, наложи преразглеждането на структурата и функциите на Общата европейска система за убежище (ОЕСУ) и разширяването и подобряването на системите за прием и интеграция на всички страни, членки на ЕС.

Ключов компонент от процеса на прием и интеграция на получилите международна закрила лица е адекватното им ориентиране и информиране в страните на дестинация. Това бе и темата на обучителния семинар „Подпомагане интеграцията на лица, получили международна закрила, чрез предоставяне на ориентация и информация“, проведен от Центъра за изследване на демокрацията в София от 29 ноември до 1 декември 2017 г.

Семинарът бе насочен към професионалисти в сферата на приема и подпомагането на бежанци от България, Гърция, Италия, Малта и Испания. Те обсъдиха възможностите за заимстване и адаптиране на съществуващи и създаване на нови подходи и инструменти за ориентиране и информиране на получили международна закрила лица. Обучението бе проведено от служители в италиански и испански центрове за подкрепа на бежанци, прилагащи държавни програми за прием и интеграция.

Валентина Фабри и Себастиана Мазури от италианския кооператив Програма ИНТЕГРА бяха водещи на първите две обучителни сесии: преглед на методите и механизмите за интеграция на бежанци в Италия и на начините за създаване и прилагане на практически инструменти за намиране на работа. Дискутираха се примери от практиката, както и ролята и функциите на екипите за подпомагане на получилите закрила лица.

Катарина Субиага и Сусана Николас от Каталунската комисия за подпомагане на бежанци бяха водещи на следващите две обучителни сесии. На първата сесия бе представена практическа информация за триетапната испанска програма за прием и интеграция на бежанци, според която на всяко лице се предоставя подкрепа с продължителност до година и половина. На втората сесия бяха представени конкретни инструменти за групова работа с бежанци при усвояването на езика на приемащата страна, търсенето на работа и цялостната адаптация и интеграция в испанското общество.

През последния ден от обучението участниците от България, Гърция и Малта изложиха концепциите си за разработване на обучителни модули за ориентация и интеграция на бежанци в съответните страни. Концепциите бяха представени от Роза Василаки от ELIAMEP и Дилара Демир от Мрежата MELISSA, Гърция, д-р Мила Манчева от Центъра за изследване на демокрацията, България, и Марчела Пизоти от Фондация People for Change, Малта. По време на последвалата дискусия участниците в семинара стигнаха до извода, че обучителните модули трябва да бъдат приложени сред социални работници, тъй като биха били от полза в работата им с получили международна закрила лица. Това би подобрило системите за подпомагане и интеграция в трите страни. Като най-важни потенциални теми в бъдещите модули бяха посочени и дискутирани културната ориентация, гражданското образование, ориентацията на пазара на труда, правата на жените, достъпът до здравеопазване, ролята на жените в европейските общества, достъпът до правосъдие и базови услуги и интеркултурната компетентност.

По време на презенатацията на Себастиана Мазури
По време на презентацията на д-р Мила Манчева
По време на презенатацията на Валентина Фабри
По време на дискусията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.