Skip to main content

Обществено-политически форум на инициативата SELDI: Програма за добро управление на Югоизточна Европа: ролята на гражданското общество и европейските институции

На 24 и 25 февруари 2015 г. антикорупционната инициативата SELDI, която се координира от Центъра за изследване на демокрацията, представи в Брюксел основните резултати от двугодишната си дейност. Участниците във форума, представители на Европейската комисия и на Европейския парламент, дискутираха заключенията и препоръките, представени в Регионалния антикорупционен доклад на SELDI. Събитието имаше за цел да допринесе за насърчаване на диалога между гражданското общество и институциите при формирането на ефективни мерки за противодействие на корупцията. Форумът очерта и реформите, необходими за подготовката на страните за присъединяване към ЕС, след като настоящото „замразяване“ на разширяването приключи.

Д-р Александър Стоянов, директор по научната дейност на Центъра за изследване на демокрацията, откри форума с кратко представяне на историята и целите на мрежата SELDI, включително първата й инициатива в Югоизточна Европа (ЮИЕ), осъществена още през 2001 г. Той изтъкна, че анализът и препоръките в последния Регионален доклад за оценка на корупцията са ценни инструменти за участието на гражданския сектор във формулирането на политиките в областта на противодействието на корупцията. Д-р Стоянов отбеляза, че усилията за борба с корупцията трябва да се основават на взаимното разбиране и сътрудничество между гражданските организации и институциите и да водят до практически резултати. Той се спря на основните резултати и индикатори от проучванията в страните от ЮИЕ, осъществени през първите две години от работата на SELDI.

Първата сесия на дискусията бе модерирана от д-р Хансьорг Брей, изпълнителен директор на немската Асоциация „Югоизточна Европа“ и член на Международния консултативен съвет на SELDI. Във встъпителните си думи д-р Андрей Ковачев, депутат от Европейския парламент и член на парламентарната Комисия по външна политика, изтъкна ключовото значение на антикорупцията и доброто управление най-вече по отношение на политическата независимост, медийната свобода и прозрачността в обществото. Той даде висока оценка на работата на мрежата SELDI и на Регионалния доклад за оценка на корупцията, в който освен нагласите на населението се изследва и реалното му участие в корупционни сделки. Според д-р Ковачев отнемането на незаконно придобито имущество в случаите на корупция е анти-корупционен инструмент, чието приложение е изключително важно.

Г-н Руслан Стефанов, представител на Центъра за изследване на демокрацията и координатор на инициативата SELDI, представи основните резултати и изводи, както и политическите и практически препоръки, формулирани в регионалния доклад, като обърна внимание на важната роля на сътрудничеството между гражданските организации и институциите на местно равнище. Г-н Стефанов представи накратко Системата за мониторинг на корупцията (СМК), спирайки се основно на виктимизационните показатели за оценка на нейното разпространение. Според получените данни, независимо от вариациите в динамиката на корупцията в Западните Балкани и в Турция, във всички изследвани страни корупцията все още представлява значителен проблем.

Равнището на осъзнаване на това социално явление в Югоизточна Европа е много високо, като най-сериозен проблем представлява корупционният натиск от страна на държавната администрация в съответните страни. Г-н Стефанов подчерта, че макар гражданското общество да е незаменим фактор за подобряване на управлението в региона, според данните от СМК неговите представители не успяват да постигнат съществен напредък в преодоляването на явлението. Това снижава доверието на обществото в неправителствените организации и дори води до появата на нагласи, че гражданският сектор също е корумпиран. Доверието към него би могло да се повиши само ако гражданските организации се стремят към пълна прозрачност на своята дейност.

Дейността на коалицията SELDI се опира на три основни стълба – информираност, мониторинг и застъпничество. В този контекст, г-н Стефанов изтъкна трите ключови препоръки в регионалния доклад Антикорупция презареждане: оценка на Югоизточна Европа:

  •  Ефективно наказателно преследване на корупцията по високите етажи – осъждането на корумпирани висши политици и държавни служители е начин да се отправи недвусмислено и незабавно послание и има забележим ефект върху укрепването на мерките за противодействие на корупцията.
  • Въвеждане на независим механизъм за мониторинг на корупцията и антикорупцията – този механизъм трябва да се прилага от национални и/или регионални граждански организации и мрежи и не трябва да се финансира пряко от правителствата на страните в региона. Той трябва да стане средство за отваряне на административните данни и разширяване на обществения достъп до информация.
  • Приоритетно внимание на сектори с висок риск от корупция като енергетиката, обществените поръчки, корпоративното управление в държавните предприятия и големите инвестиционни проекти.

Г-н Мортен Юнг, началник сектор „Регионално сътрудничество и програмиране в Западните Балкани“ в Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия, се спря на инструментите, с които ЕК подкрепя доброто управление в ЮИЕ. Той подчерта, че основният фактор, определящ готовността за присъединяване към ЕС, е върховенството на закона. Г-н Юнг отбеляза, че ръководителите на ЕС не смятат, че Съюзът се е справил с корупцията в собствените си граници и затова вече се прилагат инструменти за противодействие на корупцията в повечето области на европейската политиката. Корупцията не е нито тясно политически, нито само морален проблем, а явление, което носи значителни реални финансови загуби и е в услуга на организираната престъпност. ЕК полага непрестанни усилия за въвеждане на иновативни инструменти и подходи за укрепване на доброто управление в региона.

Г-н Раду Котич, ръководител на Секретариата на Регионалната антикорупционна инициатива в Босна и Херцеговина, представи Стратегия 2020 за Югоизточна Европа, която е важен инструмент на регионалното сътрудничество за добро управление. Концентрирайки се върху растежа, тя отразява духа на стратегия „Европа 2020“, като едновременно с това е съобразена с регионалните характеристики на ЮИЕ. Стратегията има пет приоритетни области, в една от които – „Управление за растеж“ – са залегнали цели като ефективно държавно управление и противодействие на корупцията и най-вече ограничаване на корупцията и скритата икономика за създаване на насърчаваща растежа среда. Сред най-значимите антикорупционни мерки са политическата воля и ангажимент, прозрачността, обучителната дейност като форма на превенция на корупцията и активното участие на гражданското общество в борбата с корупцията. Първостепенни цели в Стратегия 2020 за ЮИЕ са прозрачните правила, честните процедури, информираността на обществото, проверките и контрола, и изграждането на капацитета на органите за противодействие на корупцията.

Д-р Дорис Пак, член на Международния консултативен съвет на SELDI, разгледа процеса на разширяване и интеграцията на Западните Балкани в различна перспектива. Д-р Пак предложи явлението корупция да бъде обсъдено по-детайлно, особено във връзка със съдебната система и върховенството на закона, и съществуващите корупционни мрежи между политиците, бизнеса и медиите. Тя посочи, че в сектора на образованието равнището на корупция също често е фрапиращо. Д-р Пак засегна и темата за почтеността в неправителствения сектор, изтъквайки, че целта на някои организации е единствено да получат финансиране от евро фондовете, което прави тяхното правилно и целенасочено разпределяне особено важно. Изключително важно за постигането на резултати е и възприемането на практичен подход за пряко противодействие на корупцията.

Втората сесия на форума, посветена на възможностите за синергия и сътрудничество между представителите на гражданското общество, бе модерирана от г-жа Даниела Минева от Секретариата на инициативата SELDI. Г-н Хенк Висер от сектор „Регионално сътрудничество и програмиране в Западните Балкани“ в Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската комисия отново подчерта колко важно е гражданският сектор да се ползва с необходимото доверие на обществото в неговата почтеност. Според г-н Висер доверието в гражданските организации може да се спечели чрез продукти, почиващи на реални доказателства, и съблюдаване на високи стандарти. Тяхната основна роля е да информират и образоват, да наблюдават и правят разкрития, да осъществяват застъпническа и консултантска дейност.

Г-н Гарет Танкович-Кели, директор на Мрежата за промяна в ЮИЕ (South-East Europe Change Net) представи дейността и резултатите от работата на Мрежата. Той изрази мнението, че неправителствените организации трябва да подобрят капацитета си за сътрудничество както помежду си, така и с националните и с европейски институции. Институциите от своя страна трябва да са по-фокусирани и последователни в работата си и при определяне на програмните си приоритети. Г-н Кели подчерта, че независимостта на съдебната система е ключов фактор за ефективност на антикорупционните действия. Той изброи редица примери за случаи на корупция от Западните Балкани, особено в енергийния и в добивния сектор.

Според г-н Миодраг Милосавлиевич, програмен координатор на проект „Прозрачност, отчетност и публична почтеност“ във Фондация „Отворено общество“ – Сърбия противодействието на корупцията е изключително трудно, тъй като обществата в региона не притежават култура на почтеност. Предложенията на гражданското общество се отхвърлят, ако съответната неправителствена организация не е в тесни връзки с определени политически класи и не е фаворизирана от тях. Г-н Милосавлиевич описа три възможни стратегии, които гражданските организации, избрали да работят в подкрепа на правителствата, използват – пълна опозиция на действията им, заемане на умерена позиция или сътрудничество с определени държавни институции. Проектът „Прозрачност, отчетност и публична почтеност“ залага на третата стратегия, като си сътрудничи с институции с високо равнище на почтеност.

Г-жа Тинатин Нинуа, експерт по регионално сътрудничество в отдел „Европа и Централна Азия“ на Асоциация „Прозрачност без граници“ – Берлин, представи инициатива, осъществявана от Асоциацията с цел повишаване на познанията и капацитета в областта на мониторинга на антикорупцията и активизиране на регионалното сътрудничество между граждански организации и държавни институции. Проектът се прилага в седем страни и използва методика за измерване на интегритета на национално равнище. Предстои да бъдат написан национални доклади с препоръки, чието изпълнение да бъде проследено чрез нова методология за следене на корупцията, която е в процес на разработка. Изследването ще се фокусира и върху защитата на изобличителите на корупция и нередности.

Г-жа Соня Стефановска-Траяноска, анализатор в македонското бюро на Програмата за развитие на ООН, представи работата на Програмата в областта на доброто управление в ЮИЕ. Нейни основни приоритети са разработването на политики, насърчаването на прозрачността и отчетността и повишаването на информираността на гражданското общество и гражданите. Като ефективен инструмент в борбата с корупцията биха могли да бъдат използвани отворените данни и социалните медии.

Г-н Марк Уърт, мениджър на проекта за изобличаване на корупцията в международен мащаб от британската неправителствена организация в защита на свободата на словото Blueprint for Free Speech, представи работата си в областта на защитата на лицата, подаващи сигнали за корупция. Той изрази мнението, че съществуващите закони за защита на тези лица са добър пример за конструктивно сътрудничество между гражданското общество и държавните институции. Законодателство в тази област се приема от сравнително скоро време и в подготовката му активно участва неправителственият сектор. Югоизточна Европа е регионът, в който най-активно се приемат такива закони, изменения и допълнения.

По време на събитието
Г-жа Соня Стефановска-Траяноска, анализатор в македонското бюро на Програмата за развитие на ООН
Г-жа Тинатин Нинуа, експерт по регионално сътрудничество в отдел „Европа и Централна Азия“ на Асоциация „Прозрачност без граници“ – Берлин
Г-н Миодраг Милосавлиевич, програмен координатор на проект „Прозрачност, отчетност и публична почтеност“ във Фондация „Отворено общество“ – Сърбия
Г-н Гарет Танкович-Кели, директор на Мрежата за промяна в ЮИЕ (South-East Europe Change Net)

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.