Skip to main content

Национално изследване на домашното насилие и насилието основано на пола

България е сред тази половина страни-членки на ЕС, в които не се събира статистическа информация за отношението между жертва и извършител, като по този начин прави невъзможна оценката на дела на домашното насилие сред престъпленията срещу личността. Домашното насилие все още не се квалифицира като криминално деяние и не е включено в Наказателния кодекс – и съответно, и в статистическите данни, предоставяни от полицията и Националния статистически институт. В описания контекст в страната, нуждата от системно изследване на разпространението, формите, уязвимите групи, непосрещнатите нужди на жертвите и възможностите за по-нататъшно стабилно подобрение на тяхната ситуация е извън всякакво съмнение.

На 27 и 28 септември 2016 г. Фондация „Партньори-България“, Центърът за изследване на демокрацията и Академията по права на човека, Норвегия представиха заключителните резултати от проведеното „Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на пола и изработването на Модел за подкрепа на жертвите на насилие“.

На 27 септември беше дадена пресконференция в БТА, на която присъстваха около 20 представители на печатни и електронни медии, а на 28 септември беше проведен заключителен семинар с представители на Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), Агенция „Социално подпомагане“ (АСП), Омбудсмана на Република България, Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН), Български център за джендър изследвания, Национална мрежа за децата, Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“, Фондация „Асоциация Анимус“, Център за изследвания и политики за жените, Център „Надя“. Д-р Даниела Коларова, изпълнителен директор на Фондация „Партньори-България", представи партньорските организации, извършените дейности и изработените документи, обобщаващи резултатите от тях.

Г-жа Лилиан Хьорт, главен изпълнителен директор на Академията по права на човека, Норвегия, подчерта важността на разглеждането на проблема с домашното и основано на пола насилие като нарушение на човешките права, което засяга в най-голяма степен най-уязвимите: най-слабите, най-малките, малцинствата. Тя изтъкна като сигнал за позитивини промени подписването на Истанбулската конвенция от страна на правителствата на България и Норвегия и изрази надежда, че и двете страни ще я ратифицират скоро.

Г-жа Пенка Стоянова, Национален координатор по проблемите на домашното насилие в МВР, описа основните предизвикателства в междуинституционалното сътрудничество, планирането и осъществяването на дейностите по противодействие на домашното и основано на пола насилие, включително финансирането на дейностите.

Г-жа Славянка Иванова, старши анализатор в Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи резултатите от проведеното „Национално изследване на домашното и основано на пола насилие“ по отношение на четирите проблемни области, върху които изследването се концентрира: фактори и причини, мащаби и разпространение, последици от насилието и обществен отговор. Основен акцент при представянето на резултатите беше необходимостта от отчитане на факта, че представяните от изследвания на тази тема данни не се отнасят до действителните дялове на пострадалите и извършителите, а само до онези от тях, които доброволно са се съгласили да предоставят тази информация за себе си. Потвърждава се хипотезата, че жените, особено ромските жени и момичета, са по-уязвими от останалите групи, особено по отношение на множествено и системно насилие. От друга страна, не могат да се пренебрегват съществените дялове на жертвите сред мъжете, децата, възрастните хора и хората с нехетеросексуална ориентация и полова самоидентификация, различна от общоприетата.

Г-жа Елмира Нешева, експерт във Фондация „Партньори-България“, представи накратко съдържанието на изработения „Модел за подкрепа на жертвите“. Моделът се основава на подхода към домашното и основано на пола насилие като проблем на общественото здраве. Той се състои от практически ориентирани съвети към потенциалните жертви и подкрепящите ги специалисти относно възможните действия в областта на правораздаването, здравните грижи и подкрепящите услуги и съответните функции на институциите и организациите, ангажирани с всеки аспект на закрила и подкрепа.

В следобедната част от заключителния семинар, г-жа Славянка Иванова от Центъра за изследване на демокрацията представи основните препоръки към политиките, извлечени като резултат от Националното проучване. Препоръките са групирани в седем основни сфери: наблюдение и оценяване, превенция, кризисни мерки, фокус върху извършителите, следкризисна подкрепа, подобрено сътрудничество и ресурси.

Д-р Солвай Бергман от Норвежкия център за изследване на насилието и травматичния стрес, представи последни данни по проблема за насилието в близки взаимоотношения за Норвегия. Тя направи и кратък преглед на развитието на системата за подкрепа на жертви и мерки по отношение на извършители в страната и постиженията в тези области досега. Основни предимства на тази система са държавният ангажимент за предоставяне на услугите, задължението на всяка община да има разкрит поне един кризисен център и всеобщата достъпност на центровете за хора от различен пол, възраст, етническа и религиозна принадлежност.

По време на събитието

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.