Skip to main content

Национално изследване на домашното насилие и насилието основано на пола

Центърът за изследване на демокрацията, Фондация „Партньори-България“ и Академията по права на човека, Норвегия стартират „Национално изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак /ДННОПП/ и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие /МПЖН/“, което се финансира по Програма BG 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак“ в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Заявител на изследването е Министерството на вътрешните работи и ще се осъществи в периода юли 2015-април 2016. Основните цели са да допринесе за предотвратяване на домашното и основаното на пола насилие и да подобри положението на жертвите в България, като постави специфичен фокус върху ромските жени и момичета. Дейностите, които ще бъдат осъществени за постигането на тези цели, включват:
• Правен, институционален анализ и анализ на политиките в областта
• Проучвания с количествени и качествени методи
• Разработване и тестване на Модел за подкрепа на жертвите
• Изработване на специфични препоръки
• Застъпничество и разпространениe

Основните целеви групи ще бъдат деца и възрастни, жертви на домашно и основано на пола насилие, в страната като цяло, сред ромските общности и настанени в кризисни центрове. Резултатите от изследването ще бъдат разпространени сред широк кръг специалисти и заинтересовани страни – полицейски служители, социални работници, специалисти по закрила на детето, специалисти в кризисни центрове, местни общности и организации, работещи в тази област.

Партньорите ще се опитат да допринесат за развитието на знания и опит във връзка с превенция и реакция на домашното насилие и насилието, основано на пола в страната. Ще бъде представен изчерпателен и независим анализ, който да бъде на разположение на всички заинтересовани страни и да улесни вземането на по-добре информирани и основани на факти политически решения. В допълнение към аналитичната част, на базата на достигнатите заключения, ще бъде разработен и тестван Модел за подкрепа на жертвите, който има за цел да ангажира както местната общност, така и ключови заинтересовани страни в страната с проблема и нуждата от закрила на жертвите на домашно насилие и насилието, основано на полов признак.

Участници в пресконференцията по повод национално изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак и разработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие
Участници в пресконференцията по повод национално изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак и разработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие
[Translate to Български:] Participants in the press conference to launch the National Study on Domestic and Gender-Based Violence (DGBV) and Development of Victim Support Model (VSM)
[Translate to Български:] Participants in the press conference to launch the National Study on Domestic and Gender-Based Violence (DGBV) and Development of Victim Support Model (VSM)

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.