Skip to main content

На 19 май 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията представи резултатите за България от Годишника на световната конкурентоспособност 2010 на IMD (IMD World Competitiveness Yearbook 2010). Предходните четири издания на книгата за България намериха място във формирането на политиката за конкурентоспособност на българското правителство и в конкретни програмни документи. Резултатите на страните в годишника се наблюдават внимателно от международните инвеститори, което прави данните за 2010 г. още по-важни за представените икономики, пред вид продължаващата криза в Европа. През 2010 г. конкурентоспособността на България е оценена в сравнителен план сред 58 водещи национални и регионални икономики.
 

Д-р Огнян Шентов, Председател на Центъра за изследване на демокрацията, откри дискусията като наблегна върху идеята, че ясно заявените политики и тяхното последователно изпълнение са от особено значение за подобряването на националната конкурентоспособност. За целта заявената от правителството политическата воля трябва да бъдe подкрепенa с конкретни планове за действие, видими резултати, и публични отчети на въздействието от прилаганите политики.

Г-н Мартин Димитров, Председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм в Народното събрание, подчерта важността на наличието на реалистична перспектива за конкурентоспособността на страната на световния пазар, особено в контекста на настоящата икономическа криза и сравнително нереалистичните очаквания на правителството. Сред успешните мерки за подобряване на конкурентоспособността, предприети от правителството, той посочи премахването на пречките пред започването и развитието на бизнеса, както и опростяване и ускоряване на процедурите по несъстоятелност за фирмите. Г-н Димитров, определи като основен недостатък липсата на оценка на въздействието от правителствените политики и приеманите закони върху българската конкурентоспособност и акцентира върху необходимостта от промяна, за да може страната да се превърне в конкурент на европейските пазари.

Г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията, представи резултатите от Годишника на световната конкурентоспособност 2010 на IMD, който нарежда България на 53-то място по конкурентноспособност от общо 58 водещи национални и регионални икономики. Сред оставащите предизвикателствата пред България са: укрепване на правоприлагането с цел да се подобри бизнес климата в страната; разработване и ефективно пролагане на средно- и дългосрочен план за иновации и ИКТ политика; и увеличаване на капацитета и ефективността на управлението на средствата от ЕС от страна на публичната администрация.

Г-н Евгени Ангелов, Заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, отбеляза някои от успехите на страната през последната година, като например два и половина пъти увеличения ръст на БВП и лекото увеличение на износа. Въпреки това, структурата на икономиката не се е променила съществено в сравнение с предходните години, като промешленото производство и ИТ услугите обхващат над 90% от износа на България. Освен това, индустрията на България разчита предимно на природни ресурси и евтина работна ръка, а не на иновации и интензивно използван капитал.

Като последващи стъпки г-н Ангелов посочи: увеличаване на държавните инвестиции в НИРД и създаване на стимули за частните инвестиции в научно-изследователската дейност; увеличаване на достъпа до капитал за МСП; разработване на регулаторна рамка за иновациите и изграждане на сътрудничество в тази област; създаване и поддържане на инфраструктурата (както физическата, така и човешката); преминаване от индустрии, базирани на евтина работна ръка и природни ресурси към индустрии, базирани на иновациите.

Като представител на частния сектор, г-н Огнян Траянов, Президент на ТехноЛогика ЕООД, посочи като основна пречка за иновационните процеси в България липсата на комуникация и сътрудничество между политическите и бизнес лидери. Според него тази липса на комуникация създава липса на доверие и разбиране в широката публика. Г-н Траянов подчерта значението на информационните технологии за развитието на страната. Новите технологии и информационни системи могат да повишат ефективността на управление, особено що се отнася до големите проекти. При изпълнението на всяка една инициатива или проект, основното внимание трябва да бъде насочено върху увеличаването на добавената стойност за икономиката. Г-н Траянов също така посочи, че частният сектор се нуждае от стабилна и предвидима среда, в която да работи.

Г-н Първан Русинов, Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, потвърди, че информационните и комуникационни технологии (ИКТ) носят най-много добавена стойност и подпомагат ефективността на всички останали сектори в икономиката. Той обърна внимание на факта, че ИКТ са се утвърдили като важен фактор и самостоятелен сектор в българската икономика. Те помагат значително за намаляване на административната тежест и по-доброто взаимодействие с гражданското общество. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в момента работи в четири основни насоки: а) подобряване на нормативната уредба така, че да насърчава инвестициите на бизнеса; б) изграждане на инфраструктура; в) изграждане на електронно правителство, и г) инициативи за подкрепа на бизнеса при учестието му в европейски проекти в областта на ИКТ.

Участниците в публичната дискусия
Д-р Огнян Шентов, Председател на Центъра за изследване на демокрацията (в дясно) и г-н Мартин Димитров, Председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, Народно събрание
От ляво на дясно: г-н Евгени Ангелов, г-н Мартин Димитров, д-р Огнян Шентов и г-н Руслан Стефанов
Г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията
Г-н Евгени Ангелов, Заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма (в ляво) и г-н Мартин Димитров, Председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, Народно събрание

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.