Skip to main content

Международна конференция "Изграждане на коалиции и мониторинг за противодействие на корупцията: стратегии и въздействие в страните от Централна и Източна Европа"

19-20 юни 1999 г. във Варна се проведе Международна конференция, организирана от Коалиция 2000. На нея се дискутираха стратегии и сътрудничество в борбата с корупцията.

Коалиция 2000, председателства пленарната сесия на Международната конференция Изграждане на коалиции и мониторинг за противодействие на корупцията: стратегии и въздействие в страните от Централна и Източна Европа". Около 100 представители на неправителствени организации и държавни институции от Албания, Босна и Херцеговина, България, Великобритания, Германия, Гърция, Израел, Италия, Канада, Македония, Полша, Словакия, Словения, Съединените американски щати, Румъния, Турция, Украйна, Унгария, Франция, Хърватска, Чехия и Югославия, както и представители на межународни организации и агенции за чуждестранна помощ като Агенцията за международно развитие на САЩ, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Световната банка, Европейският съюз, Съветът на Европа и Програмата за развитие на Организацията на обединените нации взеха участие в работата на Международната конференция "Изграждане на коалиции и мониторинг за противодействие на корупцията: стратегии и въздействие в страните от Централна и Източна Европа", проведена в град Варна.

Основните цели на конференцията, организирана от Коалиция 2000, включваха:

  • Преглед на антикорупционните стратегии в страните в преход от Централна и Източна Европа с акцент върху онези от тях, които изискват сътрудничество между държавния и частния сектор, както и на механизмите за мониторинг на корупцията;
  • Оценяване на резултатите от въздействието на антикорупционните програми и обобщаването им, както и представяне на най-сполучливите модели за борба с корупцията;
  • Насърчаване на по-нататъшното сътрудничество между държавния и неправителствен сектор, с фокус върху района на Югоизточна Европа, в рамките на двустранните и многостранни инструменти за противодействие на корупцията.

Главният фокус на дискусиите участниците в конференцията поставиха върху стратегическите концепции за включване на представителите на гражданските обединения от Централна и Източна Европа в борбата с корупцията като част от прехода към демократично общество и пазарна икономика. Изказванията акцентираха върху ролята на неправителствения сектор като инициатор и гарант на партньорството с държавните институции, както и върху възможносите на неправителстените организации да упражняват влияние върху хората, отговорни за вземането на решения, и върху хода на реформите.

Работата на конференцията протече в три паралелни секции:

  • Антикорупционни реформи и инициативи на национално равнище
  • Мониторинг на корупцията
  • Местна власт и гражданско общество - антикорупционни стратегии

В работната секция по антикорупционни реформи и инициативи на национално равнище бе обсъдено изграждането на коалиции между представители на държавния и частния сектор, както и разработването на планове за действие срещу корупцията. Ролята на неправителствените организации в този процес бе подробно разгледана. Бяха направени препоръки по отношение на разработването и прилагането на антикорупционни информационно-образователни кампании. Обсъдени бяха и възможните форми за въздействие върху общественото мнение и предизвикване на обществени дискусии по темата корупция. Бе обърнато специално внимание на ролята на институцията Омбудсман в страните в преход от Централна и Източна Европа. Бяха подложени на обсъждане резултатите от дейността на местните омбудсмани.

Работната секция, посветена на мониторинга на корупцията, дискутира механизмите за мониторинг на корупцията, както и възможностите им да измерват разнообразните аспекти на корупцията и да предоставят обратна връзка за резултатите от антикорупционните усилия. Бяха представени Корупционните индекси на Коалиция 2000, както и резултатите от медийния мониторинг по темата корупцията, осъществяван от експерти в рамките на коалицията. Беше разгледано и въздействието на социологическите проучвания по темата корупция както върху обществото като цяло, така и върху взаимоотношенията между граждани и общинска администрация. Политическият ефект от мониторинга на корупцията също бе подложен на обсъждане, като особено внимание бе обърнато на корупционните представи и нагласи сред обществения елит.

Дискусията в работната секция, посветена на борбата с корупцията в местната власт, бе съсредоточена върху антикорупционните стратегии на местно ниво. Експерти на Коалиция 2000 представиха разработената от тях матрица “Прозрачност на местната власт”. Бяха споделени резултатите от граждански инициативи на местно равнище, като инсталирането на “горещи” телефонни линии, приемащи сигнали за корупция, и откриването на приемни за граждани, помагащи им с правни съвети при сблъсък с бюрокрацията. Бяха обсъдени и методите за координация на антикорупционни кампании на местно и национално ниво.

В заключение, участниците в конференцията се съгласиха че ограничаването на корупцията изисква не само мерки за изграждане на нови институции, но и създаването на социални условия за установяване върховенството на закона. В тази връзка бе подчертана особената важност на изграждането на обществена и политическа култура, основана на уважение и доверие към държавните институции, прозрачност и откритост в дейността на администрацията, съчетани със стабилност и предвидимост в работата на институциите. Това би могло да бъде постигнато чрез сътрудничество между държавните институции и гражданските сдружения на базата на модела, изграден от Коалиция 2000.

Участниците в конференцията разгледаха и инициативи за утвърждаване на прозрачността и отчетността на регионално ниво. Една възможност в тази насока е създаването по инициатива на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие на Антикорупционна мрежа за икономиките в преход. Следващата стъпка би могла да бъде учредяването на Балкански форум за отчетност и прозрачност за улесняване на обмена на информация между страните от региона по отношение на борбата с корупцията. Правната инициатива за Югоизточна Европа, предложена от Центъра за изследване на демокрацията съвместно с Международния институт за правно развитие в Рим, предоставя още една значителна възможност за борба с корупцията в страните от региона. Сред основните цели на Правната инициатива за Югоизточна Европа е укрепване на гражданското общество в страните от региона, както и оказване на помощ при изграждането на демократични институции и установяване върховенството на закона в тези страни.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.