Skip to main content

Методология за изследване с участието на общността сред ромски общности

23:00

На 17 и 18 февруари 2014 г. в гр. София Центърът за изследване на демокрацията, съвместно със седемте страни партньори по проекта „Противодействие на нови форми на трафик на деца от ромски произход с участието на общността“ (CONFRONT), организира семинар, по време на който беше обсъдена методологията за участието на ромската общност в проекта. Методологията ще служи като ръководство за събирането на данни на терен с цел проучване на нови форми на трафик на ромски деца, информиране и мобилизиране ромските общности срещу риска от трафик на хора, както и подобряване на механизмите за подпомагане на пострадали деца.

Участниците в семинара споделиха някои общи предизвикателства, с които са се сблъскали по време на предварителното си проучване. Сред тях са липсата на данни, в които има етнически критерии, относно трафика на хора. За повечето страни се забелязва също и липса на особено съдействие от страна на властите по отношение споделянето на данни. Законодателството за защита на личните данни, както и нежелание от страна на самите власти бяха, отбелязани като главните причини за липсата на сътрудничество.

Г-жа Камелия Димитрова, научен сътрудник от Центъра за изследване на демокрацията, обясни основните принципи и специфики на "изследванията с участието на общността" (ИУО). Нейната презентация сравни ИУО с традиционните изследвания и идентифицира основите разлики. Г-жа Димитрова изтъкна, че ИУО поставя ромските общности в центъра на изследването, като така им дава глас в процеса на вземане на решения. Като друго важно предимство на ИУО беше отбелязано овластяването на общностите посредством информирането им за проблеми, които имат сериозно въздействие върху тях.

Следващият, който взе думата, беше д-р Бренда Ауде Брьол от Института по криминология и наказателно право Вилем Помп към Университета Утрехт, Холандия. Тя представи рисковете и предизвикателствата на подхода с участие на общността, като акцентира върху някои възможни трудности, с които биха могли да се сблъскат изследователите при използването на този тип метод. Открои също и проблема с недоверието на общностите и важната роля, която има изграждането на доверие, за да се осъществи видим напредък в проучването. Д-р Брьол обърна внимание и на трафика на хора като чувствителна тема за ромската общност, което я прави трудна за обсъждане и изследване. В тази връзка тя предложи използването на индиректни въпроси, за да се научи повече за позицията и значението на децата в ромските семейства и общности.

Семинарът продължи с презентацията на г-жа Ерика Бодор, координатор на проекта от Европейския център за правата на ромите, Франция. Г-жа Бодор акцентира върху успешното приложение на ИУО методите в проекта „Овластяване на жените във Франция“, насочен към ромските общности в страната. Тя обърна внимание на ситуацията във Франция, където бедността и жилищното настаняване са двата най-големи проблема, застрашаващи качеството на живот на ромските общности. Наблегнато беше също, че е изключително важно да се поставят специфични цели, които да водят ИУО, както и да се използват качествени и количествени методи за изследване. В презентацията си г-жа Бодор обърна специално внимание и на ползата от използването на посредници от ромската общност, като сключването на договор с тях може да допринесе допълнително към овластяващия аспект на ИУО. Подобно на другите участници в семинара, тя отбеляза, че спечелването на доверието на ромите е ключов момент за успеха на изследването.

Д-р Мила Манчева и г-жа Камелия Димитрова бяха следващите презентатори по темата. Те се фокусираха върху възможни ИУО методи, които да бъдат използвани в проучването като фокус групи, „картографиране на общността“ (community mapping), диаграми на Вен, които да бъдат придружени с примери как тези методи да се използват. Ива Александрова от Центъра за изследване на демокрацията представи друг специфичен метод, наречен „жизнени истории“. Като основно предимство на този метод г-жа Александрова изтъкна възможността да се запази анонимността на анкетираните, което е особено полезно при чувствителни теми като трафик и експлоатация. След тази презентация и след последвалата дискусия първият ден от семинара приключи.

През втория ден на семинара участниците обсъдиха някои практически и теоретични аспекти, свързани с провеждането на проучване с участието на ромските общности. Обсъдено беше как да се рамкира въпроса с просещите деца и как да се гарантира културно чувствителен подход при изследването на отглеждането на деца сред ромите. Коментарите по тези въпроси спомогнаха за по-доброто разбиране на предстоящото събиране на данни на терен. В друга важна дискусия се идентифицираха стратегии, които могат да допринесат за овластяването на ромските общности посредством планираното проучване на терен. Участниците в семинара стигнаха до заключението, че предстоящото проучване трябва да се разглежда като двустранен процес, в който общностите споделят за своя живот, а изследователите дават информация относно правата на децата жертви и евентуалната помощ, която могат да получат семействата и децата, изложени на риск. В края на семинара координаторът на проекта г-жа Димитрова заключи, че познанията, натрупани по време на проучването на терен, ще допринесат за подобряване капацитета на местните служби за закрила на детето, както и ще помогнат на детските социални работници в предотвратяването на трафика на деца и в устойчивото подпомагане на жертвите на трафик.

Списък на участниците в семинара:

 • г-жа Камелия Димитрова, Център за изследване на демокрацията, България
 • доц. д-р Андрей Нончев, Център за изследване на демокрацията, България
 • д-р Мила Манчева, Център за изследване на демокрацията, България
 • г-жа Ива Александрова, Център за изследване на демокрацията, България
 • г-жа Светла Енчева, Център за изследване на демокрацията, България
 • г-жа Мария Карайотова, Център за изследване на демокрацията, България
 • д-р Бренда Ауде Брьол, Институт по криминология и наказателно право „Вилем Помп“ към Университета Утрехт, Холандия, член на консултативния съвет
 • г-жа Ерика Бодор, координатор на проекта от Европейския център за правата на ромите, Франция, член на консултативния съвет
 • г-н Луиджи Белези, CENSIS, Италия
 • г-жа Сара Джаноне, CENSIS, Италия
 • г-жа Лила Джакобс, Център за политически изследвания в Централноевропейския университет, Унгария
 • г-жа Сузана Видра, Център за политически изследвания в Централноевропейския университет, Унгария
 • г-жа Диа Анагносту, Гръцка фондация за европейска и международна политика, Гърция
 • г-жа Анна Кандила, Гръцка фондация за европейска и международна политика, Гърция
 • г-жа Тимеа Странска, People in Need, Словакия
 • г-жа Романа Медведова, People in Need, Словакия
 • г-жа Амер Маргит, Института за човешки права „Лудвиг Болцман“, Австрия
 • г-жа Даниела Тарновчи, фондация SOROS, Румъния
 • г-н Юлиан Стоян, фондация SOROS, Румъния

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз. * Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на Центъра за изследване на демокрацията и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в нея информация.

The participants in the workshop. From left to right: Ms. Tнmea Strбnskб, People in Need, Slovakia, Ms. Romana Medvedova, People in Need, Slovakia, Ms. Ammer Margit, BIM, Austria, Mr. Iulian Stoian, SOROS Foundation, Romania, Ms. Daniela Tarnovschi, SOROS Foundation, Romania.
From left to right: Ms. Kamelia Dimitrova, CSD, Bulgaria and Ms. Dia Anagnostou, ELIAMEP, Greece.
Dr. Brenda Oude Breul, Willem Pompe Institute for Criminology and Criminal Law, the Utrecht University, the Netherlands, Advisory board member
Ms. Erika Bodor, Project Coordinator from the European Roma Rights Centre, France, Advisory board member

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.