Skip to main content

На 18 октомври 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Стратегия за регистърна реформа: 10 години по-късно”. Участие в събитието взеха представители на Министерството на правосъдието и други държавни институции, изявени юристи, експерти в областта на информационните технологии, представители на неправителствени организации и медиите.

Във встъпителните си думи д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, приветства участниците и изтъкна важността на дискусията за продължаване на регистърната реформа в България. Д-р Йорданова отчете приноса на Центъра през годините на законодателна и практическа работа по темата, включително при създаването през 1997 г. на Централния регистър на особените залози - първия за България централизиран регистър, за законодателната уредба на електронния документ и електронния подпис (2001 г.), за подготовката на първата детайлна концепция за цялостна регистърна реформа в България (2001-2004 г.), намерила отражение в Плана на правителството за изпълнение на стратегията за електронно правителство от 2004 г., и в първата правителствена стратегия в областта от 2005 г. Тя отбеляза, че постигнатото до момента, особено по отношение на търговския регистър, ясно подчертава големите предимства на единната електронна регистрация. Д-р Йорданова определи увеличаването на прозрачността и предвидимостта в гражданския оборот чрез създаване на Единен регистър на юридическите лица и интегриране на информацията за лицата и имотите в Единен регистърен център като основна цел на актуализираната стратегия за регистърна реформа, предложена от Центъра за изследване на демокрацията.

Г-жа Деница Вълкова-Петкова, заместник-министър на правосъдието на Република България, се спря на актуалните мерки за подобряване на работата на търговския регистър от началото на годината: преодоляване на забавянето на заявленията за вписване от средата на март 2012 г. и приключване на регистърното производство в рамките на три работни дни; ефективен подход за известяване чрез мобилно съобщение при постъпване на заявление по партидата на даден търговец в търговския регистър с оглед преустановяване на практиката на „кражби на фирми”; облекчаване на компютърната система на регистъра, особено при пренатоварвания при обявяване на годишните финансови отчети, постигнато чрез закупуване на нови сървъри с по-голям капацитет и технически характеристики. Други мерки, целящи намаляване на административната тежест за гражданите, предвиждат промени в Закона за счетоводството във връзка с единна входна точка, както и възможността свидетелствата за съдимост да бъдат издавани по електронен път. Заместник-министърът посочи и проблемните области в работата по темата, главно по отношение липсата на напредък при създаването на единен електронен регистър на юридическите лица и централен имотен регистър.

Г-жа Вълкова-Петкова представи и основните моменти в концепцията за електронно правосъдие, разработена от работна група към Министерството на правосъдието с участието и на Центъра за изследване на демокрацията. Тя е разделена на два етапа. Преходната фаза, която би трябвало да приключи в рамките на три години след влизане в сила на законите за изменение и допълнение на процесуалните кодекси, Закона за съдебната власт и Закона за електронното управление, включва разработването на единен портал и стандарти за работа в условията на електронно правосъдие от страна на ВСС. Предвижда се към началото на втората фаза всички органи на съдебната власт да работят по единни централизирани информационни системи и да предоставят възможност за електронно извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления. Крайната цел е всяко дело да бъде в електронна форма, изключвайки възможността от губене на информация, манипулации и непрозрачност.

Г-н Димитър Марков, старши анализатор в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи основните насоки на предложението на Центъра за актуализирана стратегия за създаване на Централен регистър на юридическите лица и Електронен регистърен център на България. Г-н Марков се спря на състоянието на регистърната система в контекста на изпълнението на стратегията, приета с решение на Министерския съвет от 2005 г. Той отбеляза частичното изпълнение по отношение на създаването на Централен регистър на юридическите лица и посочи различните видове юридически лица, необхванати от централни електронни регистри. Актуализираната стратегия предлага интеграция и повишаване на прозрачността чрез два етапа на изпълнение. Аналитичният етап цели задълбочен, включително финансов анализ на състоянието към момента, позволяващ предвидените мерки да отговорят адекватно на нуждите. Правно-техническата фаза включва подготовка и приемане на Закон за централния регистър на юридическите лица и съответната подзаконова уредба, нормативни промени в уредбата на юридическите лица и на Агенцията по вписванията, както и самото изграждане на регистъра, който следва да е съвместим със системата на търговския регистър и да се повери на Агенцията. На следващ етап се предвижда и пререгистрация на юридическите лица в новосъздадения Централен регистър.

Г-н Тодор Ялъмов, старши анализатор в Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, обърна внимание на проблемите при регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Липсата на прозрачност, както и множеството отделни регистри на читалища, училищни настоятелства, спортни клубове, участия на общини в ЮЛНЦ и т.н., в които често липсва адекватна информация относно финансите и включените лица, бяха определени като водещи проблеми. Поддържането на тези регистри, от друга страна, изисква голям финансов ресурс, неоправдан при липсата на функционалност и непълнотата на данните. Преодоляването на тези проблеми минава през законодателни промени и подобряване на координацията между различните ведомства.

Адвокат Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ), подкрепи актуализираната стратегия, като обърна внимание и на международните ангажименти, които България е поела. Тези ангажименти са както към ЕС, в рамките на Директива 2003/98/ЕО за повторната употреба на информация от обществения сектор, така и към международната инициатива за открито управление, към която България се е присъединила. Според адв. Кашъмов проблеми съществуват по отношение на актуализацията и възможността за търсене в регистъра на ЮЛНЦ в обществена полза към Министерството на правосъдието. Той сподели опита на ПДИ по оценяване на интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт и изтъкна част от регистрираните слабости, свързани с липсата на единен формат за представяне на наличната информация.

По време на последвалата дискусия, доц. Георги Димитров председател на Фондация „Право и интернет” обърна внимание на комплексността на регистърната реформа, която включва и сериозни съображения за технологична неутралност и финансово обезпечение. Г-н Красимир Добрев, юрист и журналист от в. „Сега”, подчерта, че е недопустимо да продължава практиката на съдебна регистрация на сдружения и фондации, и обоснова необходимостта от преминаване към административна система на регистриране, която ще разтовари съда и ще освободи ресурс за типичната правораздавателна дейност, ще облекчи и съкрати процеса на регистрация и ще го направи прозрачен. Г-н Юлиян Митев, изпълнителен директор на Агенцията по вписванията, отбеляза, че въпреки липсата на кадастрални карти, съществува инициатива работата по единния имотен регистър да започне в определени области, а картите да бъдат добавени впоследствие. Г-жа Наташа Босева, директор на Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) към Министерството на правосъдието, изтъкна значението на положителния опит на своята институция в процеса на изграждането на централни електронни регистри в България, но отчете, че ЦРОЗ все още не е електронизиран. Г-жа Босева подчерта нуждата, заложена в Стратегията от 2005 г., регистърът да се свърже с търговския регистър и да премине към Агенцията по вписванията, тъй като дейността и кръговете от лицата, ползващи се от двата регистъра, са неразривно свързани. Заместник-министър Вълкова-Петкова информира присъстващите относно инициативите на Министерството на правосъдието за подобряване на работата и достъпа до регистъра за ЮЛНЦ в обществена полза и заяви интереса на Министерството към законодателна работа в областта на регистърната реформа в един последващ период.

По време на откриването
Г-жа Наташа Босева, директор на Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) към Министерството на правосъдието
Г-н Юлиян Митев, изпълнителен директор на Агенцията по вписванията
Г-н Красимир Добрев, юрист и журналист, в. "Сега"
Нотариус Красимир Катранджиев и доц. Георги Димитров, председател на Фондация "Право и интернет"

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.