Skip to main content

На 14 февруари 2007 г. в Брюксел бе проведена кръгла маса на тема Стандарти за измерване на корупцията в Европейския съюз, организирана от Центъра за изследване на демокрацията съвместно с Постоянното представителство на България в ЕС. Министърът на вътрешните работи на България г-н Румен Петков направи официално изказване на дискусията.

Правосъдието и вътрешните работи и в частност корупцията бяха сред най-проблематичните области за присъединяващите се към ЕС държави от последната вълна. Както отделните страни-членки и Европейската комисия, така и България положиха сериозни усилия за посрещане на тези предизвикателства. Чрез механизма на партньорските проверки държавите – членки на ЕС, също подпомагаха анализа на проблемите на корупцията и отправяха препоръки за действие.

Напредъкът на процеса на противодействие на корупцията обаче продължава да бъде трудно определим. Успехът на политиката по превенция и контрол на корупцията зависи до голяма степен от способността да бъде осмислено явлението и от достъпа до правдоподобна и надеждна информация за динамиката на корупцията.

В контекста на тези процеси на кръглата маса бе обсъдена възможността за създаване на обща методология за измерване на корупцията, чрез обобщаване на опита, натрупан по време на присъединяването на България към ЕС. Дискусията имаше за цел да насърчи анализа на мониторинга на корупцията, като по този начин обогати процеса на разработване на антикорупционната политика на ЕС.

Кръглата маса бе проведена паралелно с поредното заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, като нейна основна тема бе постигнатото в областта на корупционния мониторинг във връзка с предприсъединителната подготовка на България. В изказването си, последвало встъпителните думи на постоянния представител на България към ЕС посланик Станислав Даскалов, д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията, изтъкна необходимостта от създаване на обща европейска система за оценка на корупцията и изложи цялостния контекст на деветгодишните усилия на Центъра в изследването на корупцията и систематизирането на механизмите за нейното измерване.

Министърът на вътрешните работи Румен Петков потвърди в речта си готовността на българското правителство да следва принципите на доброто управление и да се ангажира с изпълнението на конкретни антикорупционни инициативи. Той представи подробни резултати от работата на оглавяваната от него Комисията за превенция и противодействие на корупцията. В хода на дискусията министър Петков отправи предложение за утвърждаване на общоевропейски стандарти за измерване на корупцията в целия Европейски съюз.

Програмният директор на Центъра за изследване на демокрацията г-н Бойко Тодоров представи на участниците индикаторите, разработени от Центъра съвместно с правителствената антикорупционна комисия и основаващи се на цялостната методология за измерване на корупцията на Центъра, с чиято помощ ще бъде оценявано изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006-2008 г. и конкретните годишни програми за нейното изпълнение.

Г-н Руслан Стефанов, координатор на Икономическата програма на Центъра, обяви резултатите от най-новото редовно изследване на разпространението на корупцията в бизнес сектора, като отбеляза наличието на цялостна положителна тенденция на намаляване на подкупите, давани от фирми в сферата на обществените услуги и съдопроизводството. Намаляване на подкупите от страна на бизнеса се наблюдава и при обществените поръчки. Това се дължи едновременно на отслабващия натиск от страна на държавните служители към фирмите и на нежеланието на самите фирми да си служат с подкупи при получаването на услуги или договори за обществени поръчки.

Представителката на Генерална дирекция "Свобода, сигурност и правосъдие" г-жа Лусинда Макмахън представи работата на Европейската комисия в областта на мониторинга на корупцията, съдържанието на предстоящото през 2008 г. Съобщение на Комисията за всеобхватна политика за противодействие на корупцията в ЕС, както и наскоро създадената експертна група, работеща по принципите за събиране на обща статистика за престъпността в ЕС. Дискусията завърши с въпроси на журналисти от български и чуждестранни медии, засягащи противодействието на корупцията в различни области на обществения живот.

Участниците в кръглата маса
От ляво на дясно: д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията; постоянният представител на България към ЕС посланик Станислав Даскалов и министърът на вътрешните работи на България г-н Румен Петков

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.