Skip to main content

Кръгла маса „Преходът на Германия към възобновяеми енергийни източници: ефекти върху европейската енергийна политика”

На 6 юни 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Преходът на Германия към възобновяеми енергийни източници: ефекти върху европейската енергийна политика”.

Д-р Огнян Шентов, председател на Центъра за изследване на демокрацията, откри дискусията за опита на Германия с радикалните промени свързани с прехода на страната от ядрена към възобновяема енергийна политика, като подчерта възможностите за зелената индустрия, технологиите и иновациите.

Г-н Дитер Янечек, председател на партията на "Зелените" в Бавария, дискутира множеството промени и критични решения, които Германия е трябвало да вземе през последните 20 години, за да постигне един по-зелен и устойчив растеж. Всички тези промени значително са се отразили на индустрията и икономиката в страната. Според г-н Янечек, сред причините за прехода на Германия към възобновяема енергия са: заетост – преминаването към възобновяема енергия е открило множество възможности пред нови пазари и играчи н пазара. По-специално, зелените енергийни технологии като слънчевата, геотермалната, ветрената и водните такива са създали множество работни места в Германия през последните години. Липса на находища на конвенционални енергийни източници – Германия е бедна на конвенционални източници на енергия. Производството на енергия от възобновяеми източници в страната, вместо вносът на енергия и източници от други страни, е довело до значителни ползи за Германия. Липса на обществена подкрепа за ядрената енергия – първоначално, решението да се спре употребата и производството на ядрена енергия е взето през 2000 г., а след трагедията във Фукушима, има консенсус и е взето окончателно решение, че рисковете свързани с ядрената енергетика са твърде големи. Натиск отдолу нагоре (обществен натиск) – към момента 80 % до 90 % от гражданите на Германия подкрепят прехода на страната към по-зелена и по-чиста енергия.

Г-н Янечек призна, че „зеленият” преход на Германия носи със себе си предизвикателства, с които страната трябва да се справи, като колебанията в мрежата свързани с производството на енергия от възобновяеми източници. Въпреки това, той вярва във възможностите и капацитета на страната да стане ключов играч на световния пазар за „зелена” енергия.

Деница Манчева, анализатор към Центъра за изследване на демокрацията, описа най-новите постижения на Германия в сферата на нисковъглеродната икономика, най-вече рекорда, който страната постави преди седмици като произведе 22 гигаватчаса електроенергия от слънчеви колектори. Тя се спря на два ключови проблема и предизвикателства, пред които България е изправена в изпълнението на подобни „зелени” енергийни политики: 1) недоброто владеене на и вникване в „зелени" енергийни политики, което е видно и в политическите среди и сред населението и 2) липсата на ценова достъпност - българите не са нито склонни, нито в състояние да подкрепят възобновяемите енергийни източници, ако това означава сериозни увеличения на сметките за енергия.

Илин Станев, редактор в „Капитал”, изрази съгласие с опасенията относно неразбирането на „зелените” политики в България като посочи, че липсата на разбиране е създала хаос в упревлението. Той подчерта използването на неточни данни за разходите и производството на възобновяема енергия в страната, което прави невъзможна реалистичната оценка на прогреса на България по отношение постигане на целите за енергия от възобновяеми източници. Същите тези неточности възпрепятстват оценката на съществуващите и планираните схеми, като при това намаляват общественото доверие на потребителите в сектора. Илин Станев подчерта, че погрешни данни водят до погрешни прогнози за консумацията на енергия в България, което от своя страна води до погрешни политически решения, като тези за построяването на допълнителни ядрени енергийни мощности или такива, работещи на изкопаеми горива.

В последвалата дискусия взеха участие и Руслан Стефанов, Директор на икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията и модератор на дискусията, представители на посолства и бизнесът, както и г-н Янечек, който се отзова на изразени от участниците опасения относно процеса на преход към по-чиста енергия. Обсъдени бяха: постепенният процес на трансформация към по-независим и устойчив енергиен сектор; капацитетът на мрежата и възможностите за възобновяемите източници при транспорта; както и създаването на подход отдолу нагоре, който неминуемо изисква наличието на стабилна демокрация в България.

The participants at the dicussion.
Dr. Ognian Shentov, Chairman of the Center for the Study of Democracy
Mr. Dieter Janecek, Chairman of the Green Party of Bavaria
Ms. Denitza Mantcheva, Policy Analyst at the Center for the Study of Democracy
Mr. Ilin Stanev, Editor of Capital Weekly and Economedia

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.