Skip to main content

Кръгла маса: Подпомагане и реинтеграция на деца – жертви на трафик: подобряване на политиката и практиката в България

23:00

На 20 март 2013 г. в гр. София Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Подпомагане и реинтеграция на деца – жертви на трафик: подобряване на политиката и практиката в България“, на която бяха представени резултати от изследване на законодателството, политиките и програмите за реинтеграция на деца – жертви на трафик в България. Проучването е част от сравнително изследване на същата тема, проведено в още пет страни на ЕС (Австрия, Италия, Словакия, Унгария и Швеция) в рамките на проекта „Подпомагане и реинтеграция на деца – жертви на трафик: насърчаване и оценка на добри практики в страни на произход и дестинация“ (ARECHIVIC).

Кръглата маса беше открита от доц. д-р Андрей Нончев, директор на Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията. Той подчерта, че гледните точки на заинтересованите страни са от съществено значение за разбирането на спецификите и проблемите на реинтеграцията на децата – жертви на трафик. Според г-н Нончев съществува проблем с дългосрочната интеграция на децата – жертви на трафик и намирането на трайно решение. Противно на предварителните очаквания, България се представя добре на ниво нормативна база по отношение на децата – жертви на трафик.

В откриването на кръглата маса взеха участие и г-жа Ейми Комри, съветник на Специалния представител и координатор за борба с трафика на хора към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, и г-н Хелмут Сакс от Института "Лудвиг Болцман" в качеството му на втори вицепрезидент на на Експертната група за борба с трафика на хора към Съвета на Европа (GRETA). В събитието участваха представители на различни национални и местни институции, имащи отношение към работата с деца – жертви на трафик, както и на кризисни центрове за деца, претърпяли насилие или жертви на трафик.

Г-жа Миряна Илчева, научен сътрудник в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи законодателството, институционалната рамка и политиките за противодействие на трафика на деца и подпомагане на жертвите в България. Тя очерта някои основни заключения и препоръки в областта на наказателното право и наказателния процес като транспониране на определени европейски директиви, необходимостта от баланс между процесуалните права на децата и опасността от повторна виктимизация, потребността от освобождаване от наказателна отговорност на децатата – жертви на трафик и др. Г-жа Илчева отправи препоръки за подобряване на законодателството, например въвеждане на статут на жертва, различен от статута на специална закрила, подобряване на достъпа до здравеопазване, образование и защита на личните данни, специални процедури относно завръщането и реинтеграцията на жертвите, хармонизиране на политиката, насочена към децата – извършители на престъпления и към децата – жертви на трафик.

Д-р Мила Манчева, старши анализатор в Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи резултатите от оценката на съществуващите програми за реинтеграция на деца – жертви на трафик в България. Според нея едни от основните проблеми в тази сфера са липсата на централизирана система за събиране на данни, както и на мониторинг на мерките за подкрепа, недоброто междуинституционално сътрудничество на местно ниво, недостатъчната ресурсна обезпеченост на отделите „Закрила на детето” към АСП. Д-р Манчева подчерта, че, макар и да е дефиниран, принципът на най-добрия интерес на детето не е операционализиран и остава непълноценно приложим в практиката. Тя изтъкна необходимостта от осигуряване на адекватна правна защита и представителство за деца – жертви на трафик, както и от разработването на адекватни програми за дълготрайната им интеграция, които да бъдат основен лост за превенция на повторно трафикиране.

Г-н Норберт Чайпек, директор на Кризисен център за непридружени деца и деца – жертви на трафик, Виена, представи модела на сътрудничество между Виена и България в областта на репатрирането на деца – жертви на трафик. Той разказа за опита си в борбата с трафика на деца, като се позова на конкретни данни и примери. От създаването на кризисния център във през 2003 г. трафикът на деца във Виена е спаднал драстично – от стотици до под 100 деца годишно. Според г-н Чайпек от съществено значение за успеха на този модел на репатриране и предотвратяване на повторно трафикиране е да се наблегне на работата на социални работници и социални педагози със семействата и децата след напускане на кризисните центрове в България.

В края на семинара г-жа Светла Енчева, анализатор в Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи новосъздадения уебсайт Подкрепа и реинтеграция на деца – жертви на трафик и демострира как може да бъде полезен на представители на различни заинтересовани страни.* Проектът е съфинансиран от Генерална Дирекция Правосъдие, свобода и сигурност, Дирекция D - Основни права и гражданство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейската комисия.

Участниците в кръглата маса
Андрей Нончев, директор на Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията
Г-жа Ейми Комри, съветник на Специалния представител и координатор за борба с трафика на хора към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
Г-н Хелмут Сакс, Институт "Лудвиг Болцман"
Г-жа Миряна Илчева, Правна програма, Център за изследване на демокрацията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.