Skip to main content

Корупцията в българското образование

Кръглата маса "Корупция в българското образование" бе организирана от Коалиция 2000 като непосредствен отговор на разгърналата се в медиите дискусия на тема "Корумпирани ли са университетските преподаватели?". Конкретен повод за повдигането на този въпрос в медиите бяха стойностите на корупциоонните индекси, представени от "Витоша рисърч" на 10 септември 2003, които за месеците юни, юли и август 2003 година откроиха групата на университетските преподаватели като генерираща най-високи стойности на показателя "корупционен натиск".

Кръглата маса бе проведена в резиденция Бояна на 30 септември 2003 година. Покани за участие бяха отправени до министерство на образованието, парламента, върховна касационна прокуратура, контролни органи като сметната палата и агенцията за вътрешен финансов контрол както и на ръководните екипи на всички висшите учебни заведения на територията на гр. София, съвета на ректорите, организации на студентите, синдикатите и други неправителствени организации. На поканата се отзоваха повечето от поканените с изключение на Министерство на образованието, съвета на ректорите и по-голямата част от ректорите на висшите учебни заведения.

В рамките на дискусията участниците се спряха от една страна на състоянието и сериозността на проблема като коментираха резултати от алтернативни проучвания в сферата на образованието, а от друга страна анализираха различни, институционално заложени модели, генериращи корупционни практики в сферата на висшето и средното образование. Някои от участниците, позовавайки се на опита си до момента дадоха и конкретни предложения за подобряване на институционалната среда и изтъкнаха предимството от прилагането на някои типове антикорупционни практики.

В своето приветствено слово Председателят на Управителния съвет на Центъра за изследване на демокрацията д-р Огнян Шентов постави рамките на дискусията в контекста от дейности на Коалиция 2000 и определи създалото се напрежение в образователната сфера като аналитично на това от преди няколко години, когато бяха регистрирани и първите данни за наличие на корупция в съдебната система и в здравеопазването. Председателят на Сметната палатаг-нГеорги Николов представи анализ на корупционите рискове, заложени в институционалната среда и реалната практика от сферата на висшето образование като изтъкна опасностите произтичащи от кратките срокове на изпитните сесии, слабият контрол по време на изпити, множеството курсове четени от преподавателите, формата на платено обучение чрез фирми, ниското възнаграждение на преподавателите и др. Г-н Божидар Влахов, Ръководител, Финансов одит, Сметна палата анализирайки осемгодишния опит на Сметната палата в работата по одитиране дейността на висшите училища открои девалвацията на висшето образование като основна предпоставка за корупция - множество университети, множество източници на дипломи действащи в условията на изключително лошо финансово състояние.

Д-р Живка Дамянова, Ръководил експертна група "Антикорупционно образование", Коалиция 2000 предложи въвеждането на етичен кодекс, който да регулира отношенията между преподаватели и студенти, както и въвеждането на омбудсман, специално за сферата на образованието, който да поема сигнали и жалби, да извършва предварителни проучвания и сезира компетентните органи в случай на сериозни подозрения. Александър Стоянов, Директор Витоша Рисърч демонстрира постоянното присъствие на проблема корупция във висшето и в средното образование, позовавайки се на 12 проведени до момента национални представителни измервания.

Коста Костов, Парламентарна Комисия по антикорупция: критикува практиката да се създават изнесени форми на обучение и посочи рисковете от нея като разгледа конкретно опита на три висшите учебни заведения от Шумен, Благоевград и Свищов. Татяна Калканова, Парламентарна комисия по образование и наука представи на аудиторията предстоящите законодателните промени: въвеждане на институция и система за следакредитационен контрол, отпадане на възможността фирми да извършват изнесено обучение; въвеждане на вътрешно университетски системи за качество. Проф. Венелин Живков, Ректор на Технически университет се съгласи с наличието на корупция във висшето образование, но не прие изцяло резултатите от изследванията и посочи законовите и бюрократичните пречки, като предпоставка за корупционни практики или законно нерегламентирани действия.

Проф. Драгомир Драганов, преподавател, СУ "Св. Кл. Охридски" определи корупцията във висшите заведения като "устройствена" - заложена в законите и подзаконовите нормативни актове, уреждащи как да функционира системата на образованието и предложи редукция на висшите училища, въвеждане на един силен мощен университет за дистанционно обучение, което да изземе функциите на изнесените форми на обучение, правото на бюджетна сметка на факултетите и определяне на минимални разходни норми за бюджета на образованието като конкретни стъпки за подобрение на средата. Любомир Кутин, Фондация "Град и култура" гр. Варна предложи борбата с корупцията да се развива под формата на антикорупционно образование.

Теодора Върбанова, Фондация "Приложни изследвания и комуникации" след представените резултати от проведен медиен мониторинг обърна внимание на необходимостта от насърчаване използването на информационните технологии в отношенията между преподаватели и студенти, както и като цяло в сферата на образованието, което би допринесло за ограничаване на предпоставките за корупция.

В заключение участниците изразиха надежда за по-нататъшно развитие на подетия дебат и предприемането на скорошни мерки за справяне с проблема корупция в образованието.

 

Виж също:
Корупционни индекси на Коалиция 2000 за третото тримесечие на 2003 г.

Виж програмата на кръглата маса

Как се разви публичният дебат в медиите

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.