Skip to main content

Конференция: Противодействие на скритата икономика в Република Македония: стимулиране на публично-частния диалог

18:00
Участници

На 5 юни 2014 г. Центърът за изследване на демокрацията и Центърът за изследване и създаване на политики (ЦИСП), с подкрепата на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) към Европейската комисия, организираха конференция, на която бе разисквано състоянието на скритата икономика в Република Македония. Представители на академичната общност, членове на граждански организации и работодатели от частния сектор дискутираха начините за мониторинг на неформалната (скритата икономика), формите й на проявление в страната и възможните модели на взаимодействие между гражданския сектор и държавните институции, с цел елиминирането й.

Събитието откриха г-жа Мария Ристеска, Изпълнителен директор на ЦИСП, г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията и г-н Яромир Левичек, Директор на отдел „Оперативни дейности“ на Делегацията на Европейския съюз в Скопие.

Г-н Левичек определи скритата икономика като световен феномен, който е индикатор за лошо икономическо управление и структурни проблеми. Според проучвания делът на скрития сектор на Балканите представлява над 30% от БВП. В своя „Доклад за напредъка на Македония“ Европейската комисия отбелязва, че е постигнат малък напредък в борбата срещу неформалния сектор в страната, който продължава да стои като сериозно предизвикателство. Г-н Левичек изрази надежда, че представителите на държавната власт имат яснота по проблема, както и воля за преодоляването му.

Г-н Томе Неновски, Професор от Американския колеж в Скопие, коментира данните за спад на нивото на скритата икономика в Македония през последните десетина години от 45 на 20%. Според него постигнатият резултат се дължи на подобрения бизнес климат, данъчните облекчения, фискализацията и съкращаването на държавната администрация. Той подчерта, че през изминалите 7-8 години неформалният сектор в страната се е свил до нива над средните за ЕС. За сравнение, делът на скритата икономика в Косово надхвърля 50%, а в България той е към 40% при 12 до 15% средни нива за ЕС.

Г-н Любомир Мишков, изследовател по програма „ Мария Кюри“ на ЕС към Центъра за изследване на демокрацията отбеляза, че европейските практики за справяне със скритата икономика се характеризират предимно със своята репресивна същност. Същевременно се поставя много по-малък акцент върху мерки, които насърчават бизнеса към съобразяване с правилата и култивирането на такива ангажименти във времето. Той подчерта, че без наличието на ясна и регионално релевантна дефиниция на неформалната икономика е невъзможно да се определи кои са основните причини за нейното съществуване и съответно да се разработят адекватни публични политики. Г-н Мишков описа скритата икономика като част от социално-икономическата динамика на дадена страна.

Г-н Мартин Цанов, Анализатор от Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, наблегна на връзката между неформалната и формалната икономика. Той предложи четири направления за действие, сред които увеличаване на работните места във формалния сектор, регулиране на компаниите от скрития сектор и увеличаване на тяхната продуктивност, както и допълнителни протекции за служителите в неформалния сектор.

Участници в дискусията
От ляво на дясно: Г-н Руслан Стефанов, г-жа Мария Ристеска и г-н Яромир Левичек
Г-н Яромир Левичек, Директор на отдел „Оперативни дейности" на Делегацията на Европейския съюз в Скопие
Г-н Томе Неновски, Професор от Американския колеж в Скопие
Г-н Любомир Мишков, Изследовател по програма „ Мария Кюри“ на ЕС към Центъра за изследване на демокрацията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.