Skip to main content

Интеграция на деца бежанци и търсещи убежище в образователната система на страните от Европейския съюз: оценка и насърчаване на добри практики

През септември, 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията започна работа по проект: Интеграция на деца бежанци и търсещи убежище в образователната система на страните от Европейския съюз: оценка и насърчаване на добри практики INTEGRACE. Центърът е координатор на проекта, партньорските организации са фондация “Censis” – Италия, Лудвиг Болцман Институт за човешки права – Австрия, Peace Institute – Словения и университетът на Халмстад, Швеция. Освен това, редица индивидуални експерти имат за задача да подготвят доклади за добрите практики в своите страни, както и в някои съседни.


Основната цел на INTEGRACE е да насърчи образователната интеграция на децата – бежанци и търсещи убежище чрез разработване на общи стандарти и обмен на добри практики в развитието и оценката на програми, със специфичен фокус върху уязвимите групи – жертви на престъпления.


Специфичните цели на проекта са:

  • да повиши ефективността на политиките и програмите за интеграция на деца – бежанци и търсещи убежище в рамките на ЕС
  • да идентифицира най-добри практики в интеграцията на децата – бежанци и търсещи убежище в образователните системи на страните-членки на ЕС
  • да въведе европейски стандарти за оценка на инициативите за интеграция на децата – бежанци и търсещи убежище в училище
  • да разработи аналитични инструменти за оценка на въздействието на програми и политики за интеграция на децата – бежанци и търсещи убежище в училище
  • да предложи обща методология за подготвителни програми в страните, където целевата група е сравнително малка
  • да създаде мрежа от неправителствени организации и университети, насърчаващи интеграцията на децата – бежанци и търсещи убежище в образователните системи на страните-членки и изследващи свързани с тази проблематика теми

 

Проектът описва и каталогизира добрите практики в интеграцията на децата – бежанци и търсещи убежище в училище и осъществява оценяване на програми и избрани инициативи в три западноевропейски страни-членки и оценка на въздействието на тяхното въвеждане в две източноевропейски страни. В процеса на каталогизиране на добрите практики, изследването, провеждано от екипа на проекта, обхваща всички 26 страни-членки, които са част от Европейския бежански фонд (където се надяваме, че някои от идентифицираните добри практики ще бъдат въведени), а също и Дания, Норвегия и четири страни от Западните Балкани на различен етап от пътя към членството си в ЕС. В страните, в които липсват добри практики, се изготвят ситуационни доклади, които открояват области, нуждаещи се от специално подобрение. Освен това, в страните, в които целевата група е малка, добрите практики биват отчетени при въвеждането на подготвителни програми. Специално внимание се обръща на инициативите, поставящи си за цел благосъстоянието и образователната интеграция на най-уязвимите групи, включително децата – бежанци и търсещи убежище, които са жертва на престъпление.

Докладите за добрите практики на интеграцията на децата – бежанци и търсещи убежище и на ситуационните анализи там, където добри практики липсват, и резюмета на оценяването на програми и оценките на въздействия са интегрирани интегрирани в ръководство, което може да послужи за инструмент за разработване на стандартизиран подход към оценяването на образователната интеграция на децата – бежанци и търсещи убежище в ЕС.

Събития и публикации по тази тема:Публикация: Интеграция на деца бежанци и търсещи убежище в образователните системи на страните-членки на ЕС  * Проектът е съфинансиран от Европейския бежански фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейската комисия.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.