Skip to main content

Активното участие на гражданите в нисковъглеродния енергиен преход има потенциала да даде значим принос за постигането на целите на прехода. Липсата в повечето общини на ефективни процедури, административен капацитет и информация относно добрите практики са едни от основните пречки пред енергийно гражданство в България. Необходими са регулаторни, административни и финансови стимули за българските потребители, за да възприемат те активна роля в ефективното производство и потребление на енергия. Либерализацията на енергийния пазар и премахването на административните и регулаторни бариери на национално и регионално ниво са от изключително значение за отключването на потенциала за инвестиции в малки ВЕИ централи.     

Това са част от изводите от експертна виртуална дискусия, проведена на 16 февруари 2023 г. от Центъра за изследване на демокрацията, съвместно с Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, с фокус върху „Иновативни решения за насърчаване на гражданското участие в енергийния преход“. Събитието въвлече представители на национални институции, регионални и местни власти от Северозападния и Северния централен район, гражданското общество и бизнес сектора в дискусия относно възможностите за и пречките пред гражданското участие в енергийния сектор и енергийния преход в България. Целта на дискусията бе да бъдат използвани резултатите от вече проведената Лаборатория за гражданско действие и да бъдат формулирани възможни иновативни решения и препоръки за политики за стимулиране на различни форми на енергийно гражданство.

С финансовата подкрепа на програма „Хоризонт 2020“ на ЕС по договор № 101022585. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на авторите и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската комисия. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито Европейската комисия. 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.