Skip to main content

В четвъртък, 24 октомври 2019 г., Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Икономическите сектори и борбата с трафика на хора (NET-COMBAT-THB CHAIN)”. В събитието, организирано съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), участваха представители на съдебната власт и правоохранителните органи, ангажирани с превенция и противодействие на трафика, експерти от синдикални и работодателски организации, както и от гражданския сектор.

Д-р Мария Йорданова, главен експерт в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, и Камелия Димитрова, секретар на Комисията, поставиха началото на кръглата маса, като изтъкнаха важността на проблема с трафика на хора с цел трудова експлоатация както на българи в чужбина, така и на граждани на трети страни в България, нуждата от превенция, информираност и координация на всички заинтересовани страни.

Миряна Илчева, старши анализатор в Правната програма на Центъра, представи инициативата „Сътрудничество между структурите за борба с трафика на хора и засегнатите икономически сектори за противодействие на веригите за трафик“ (NET-COMBAT-THB CHAIN). Тя се провежда в консорциум с партньори от общо пет държави членки и цели да противодейства на веригите за трафик чрез укрепване на сътрудничеството между заинтересованите страни и икономическите субекти. Като част от инициативата е изготвен доклад за връзката между трафика с цел трудова експлоатация и бизнеса, както и наръчник на икономическите сектори за борба с тази форма на престъпност. 

Добряна Петкова, главен експерт в Националната комисия за борба с трафика на хора, обърна специално внимание на дефиницията на престъплението „трафик на хора“, неговите компоненти и нуждата трафикът да се разграничава от близки по белези деяния. В допълнение бяха представени  основни акценти от съдебната практика за трафика с цел трудова експлоатация на ниво Европейски съюз, както и данни и тенденции за престъплението и сътрудничеството с частния сектор в неговото предотвратяване.

Инициативата „FLOW – нелегални парични потоци и жертви на трафик на хора с цел трудова експлоатация“ с участието на Центъра бе представена от Антон Кожухаров – анализатор в програма „Сигурност“ на организацията. Изследването цели да подпомогне правоприлагащите и правоохранителните органи при разследването на трафика на хора с цел трудова експлоатация, да повиши осведомеността на бизнеса относно риска от трафик в логистичните вериги, да постигне по-ефективно идентифициране на жертвите и включване на превенция в политиките по корпоративна социална отговорност. 

Габриела Димитрова, директор на дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ към Българската търговско-промишлена палата, представи инициативата „ERIAS – Европейска схема за интеграция на пазара на труда на граждани от трети страни“. Според това проучване повечето български компании нямат голям опит в наемането на чужденци, а квалификацията, опитът и познанията по български език, както и желанието за интеграция и установяване в България, са ключови за работодателите. Нужно е и опростяване и ускоряване на процедурата за издаване на разрешение за работа.

Проектът Raise Up на Федерацията на независимите синдикати от земеделието бе представен от Атанаска Тодорова, главен експерт „Пазар на труда“ в Конфедерацията на независимите синдикати в България. Той включва действия на терен, иновативни подходи и ангажиране на заинтересованите страни за справяне с недекларирания труд в сектора на земеделието в страната и в чужбина.

Федерацията на независимите строителни синдикати, представена от нейния председател инж. Цветелина Иванова, засегна темата за трудовата експлотация на българските строителни работници. Внимание бе обърнато на застрашените субекти, инструменти и мерки за превенция, на придобили популярност случаи на трудова експлоатация на българи в Белгия, както и в Германия и други държави.

Димитър Златанов от CATRO България се спря на ролята на агенциите за подбор на персонал като съюзник в борбата с трудовата експлоатация, като даде препоръки за подобряване на качеството на процедурите на агенциите, за да не се окажат те неволен съучастник в трафика на хора.

Стефан Ралчев, главен експерт в НКБТХ, представи тенденциите, свързани с ролята на интернет в трафика на хора, както и в неговото противодействие. Интернет пространството постепенно се превръща в място и средство за дейност от страна на трафикантите на хора, но и във възможност за правоприлагащите и правоохранителните органи да разкрият и разследват престъпните прояви, както и фактор в информирането и превенцията на трафика.

Миряна Илчева представи и информационната и комуникационна кампания, компонент от инициативата NET-COMBAT-THB-CHAIN, осъществена съвместно с организациите-партньори чрез визуални послания в социалната мрежа.

В последвалата дискусия  се включиха представители на Бюрата на труда, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и други заинтересувани лица. Акцент отново бе сложен върху нуждата от съвместна работа между институции и организации, както и от практически резултати в превенцията на трафика чрез работа на терен и информационни кампании. 

 

По време на кръглата маса на тема „Икономическите сектори и борбата с трафика на хора (NET-COMBAT-THB CHAIN)”, София, 24 октомври 2019 г.
Камелия Димитрова, секретар, Национална комисия за борба с трафика на хора
Миряна Илчева, старши анализатор, Правна програма, Център за изследване на демокрацията
(Л-Д):Габриела Димитрова, директор дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“, Българска търговско-промишлена палата, инж. Цветелина Иванова, председател, Федерация на независимите строителни синдикати, и Добряна Петкова, главен експерт, Национална комисия за борба с трафика на хора
Инж. Цветелина Иванова, председател, Федерация на независимите строителни синдикати, и Антон Кожухаров, анализатор, Програма „Сигурност“, Център за изследване на демокрацията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.