Skip to main content

Пострадалите от домашно насилие и от трафик на хора, чуждите граждани, нуждаещи се от закрила, и лишените от свобода са сред уязвимите групи, нуждаещи се от подкрепата на гражданския сектор в отношенията си с институциите. Техните проблеми бяха основната тема на работната среща „Гражданското общество в подкрепа на уязвимите групи“, организирана на 25 февруари 2016 г. от Центъра за изследване на демокрацията. Основна цел на срещата бе финализиране на Концепцията за по-ефективно участие на НПО в системата за подпомагане на избрани уязвими групи, разработена от екип на Центъра. В събитието участваха представители на граждански организации, работещи с четирите уязвими групи.

Кръглата маса бе открита от д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията. Тя се спря на акцентите от дългогодишната работа на организацията по отношение на всяка от уязвимите групи и на важността на сътрудничеството между институции и НПО в подобряването на тяхното положение.

Г-жа Миряна Илчева, научен сътрудник в Правната програма на Центъра, посочи проблемните области в комуникацията между уязвимите общности и институциите, върху които се фокусира изследването, и описа изминалите етапи на инициативата, в рамките на която се провежда то. Г-жа Миряна Илчева представи разширен вариант на „Концепция за по-ефективно участие на НПО в системата за подпомагане на избрани уязвими групи“. В нея като общи пътища за такова участие са предложени координация на усилията между институции и НПО на всички нива, включително проектно финансиране на организации от държавния бюджет, както и засилено присъствие на гражданските структури в процеса на изготвяне на законодателство и формиране на политики. Концепцията предлага и конкретни реформи по сектори, сред които са установен механизъм за достъп на НПО до местата за лишаване от свобода, участие на организациите в обучение на институции на всички нива, както и засилено присъствие на третия сектор в реинтеграцията на жертвите на трафик. Сред новите развития, на които се спря г-жа Илчева, са актуализирането на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик, както и промените и проектопромените в законодателството, свързани с обществените консултации, с оценката на въздействието на нормативните актове, както и с нови хипотези на достъп на граждански организации до лишените от свобода и чужденците, нуждаещи се от международна закрила.

В последвалата дискусия г-жа Славянка Иванова, старши анализатор в Социологическата програма на Центъра, подчерта слабостите на финансирането на проектна основа и нуждата държавата да изпълни ролята си спрямо уязвимите групи чрез устойчиви механизми. Г-жа Анна Базелкова от Център за правна помощ „Глас в България“ също изтъкна необходимостта държавата да поеме своята отговорност в областта на интеграцията и образованието на чужденците, търсещи закрила. Д-р Мария Йорданова припомни важността на сътрудничеството между институции и НПО в международен план. Г-жа Анета Моянова от сдружение „Интегра“ се спря на ролята на НПО като медиатор, особено в образованието, в социалната работа и в реинтеграцията на лишените от свобода. Г-жа Вера Николова от CVS България описа подкрепата, която проектът за Закон за доброволчеството постепенно събира сред неправителствения сектор, но и неудовлетворителния напредък на процеса по приемането му.

Г-н Димитър Марков, старши анализатор в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, подчерта нуждата от устойчивост на моделите за сътрудничество между институции и НПО и очерта пример от Испания, където голяма част от пробационната дейност се изпълнява от НПО. Г-н Марков изтъкна необходимостта държавата да направи преценка на ресурса, необходим на институциите за грижи за уязвимите групи, и да идентифицира случаите, когато е по-подходящо тази дейност да се поеме от НПО. Г-жа Славянка Иванова се присъедини към мнението за нуждата от финансови оценки в областта на подпомагането на уязвимите общности.

По време на работната среща
Д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията
Г-жа Миряна Илчева, научен сътрудник в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията
Г-жа Недялка Чалъкова и г-жа Анна Базелкова, Център за правна помощ „Глас в България“
Г-жа Анета Моянова, сдружение „Интегра“ и г-жа Вера Николова, CVS България

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.