Skip to main content

Финансиране на дейностите на организираната престъпност – фокус върху трафика на хора с цел сексуална експлоатация

След 2000 година, трафикът на хора с цел сексуална експлоатация се превърна в един от най-големите престъпни пазари в България. Трафикът и проституцията не само осигуряват огромни приходи за българската организирана престъпност, но имат особено негативно социално и икономическо въздействие върху местните общности.

На 28 юни 2018 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе кръгла маса на тема Финансиране на дейностите на организираната престъпност – фокус върху трафика на хора с цел сексуална експлоатация. Събитието събра представители на Националната комисия за борба с трафика на хора, ГД „Национална полиция“, ГД „Борба с организираната престъпност“, Столична дирекция на вътрешните работи, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), научни работници и експерти, за които темата представлява интерес.

Събитието бе открито от д-р Атанас Русев, ръководител на програма „Сигурност“ на Центъра за изследване на демокрацията и г-жа Камелия Димитрова, секретар на Националната комисия за трафик на хора, която запозна присъстващите със структурата и дейностите на Комисията по отношение подпомагане и закрила на жертвите на трафик и ролята й в областта на превенцията и изграждане капацитета за противодействие на трафика на хора. Д-р Русев посочи, че през последните години Центърът работи върху различни аспекти на трафика на хора, като представените на кръглата маса данни са резултат от почти 2-годишен изследователски труд и интервюта с представители на публични институции (прокуратура, полиция), както и с участници в криминалния пазар.

Тихомир Безлов, главен експерт в Програма „Сигурност“ на Центъра очерта мащабите, структурата и тенденциите по отношение външния и вътрешния пазар на сексуални услуги. Според моментната рамка от 2012 г., диапазонът на външния пазар е бил между 10 000 и 20 000 проституиращи, като за периода 2016-2017 г. наличните данни посочват спад на жертвите с 30-50%, както в резултат на промяна в пазарната структура, така и поради демографски и икономически причини. Що се касае до вътрешния пазар, намаляващият брой на регистрираните в прокуратурата жертви е следствие от намаляващия брой на започнатите досъдебни производства, докато интервютата с криминалния контингент сочат увеличаване, адаптация и еволюция към новите условия, които правят стария модел на полицейски контрол неефективен.

Георги Апостолов, координатор на Центъра за безопасен Интернет към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ обърна внимание върху партнъорството на организацията с ГДБОП и Интерпол с оглед на факта, че основна част от сексуалните материали с деца в интернет са произведени от деца, жертва на престъпни мрежи, чиято база (сървъри) се намират в Европа. Решение на проблема би било въвеждането на национална база данни и адекватна информационна система. Г-жа Камелия Димитрова, допълни, че върху ролята на интернет се акцентира и в докладите на европейски институции, като Комисията е стартирала инициатива за партньорство с Фейсбук за по-голяма информираност чрез изпращане на обратни послания до потенциалните жертви. 

Д-р Атанас Русев представи данни, свързани с финансирането на трафика на хора с цел сексуална експлоатация, като отбеляза че обикновено институциите се фокусират единствено върху получените облаги от престъплението, докато финансирането се случва преди и по време на извършване на престъплението. Д-р Русев се спря върху източниците на първоначален капитал за влизане на пазара на трафик на хора за сексуална експлоатация и разходите, свързани с всеки етап от процеса, начините за уреждане на разплащанията и инвестирането на паричните средства. 

Като възможни стъпки за справяне с проблема в българския контекст бяха посочени изграждането на капацитет за финансови разследвания и тяхното паралелно провеждане с оперативните разследвания, както и подобряване на координацията между институциите.

Инспектор Стойчо Кубатов от ГД „Национална полиция“ отбеляза, че поради поради сложния си характер, понякога престъплението трафик на хора с цел сексуална експлоатация се съпътства и от тежки проявления в целия спектър на областта на престъпленията срещу личността, включително и убийство.

Инспектор Милен Стоянов от ГД „Борба с организираната престъпност“ наблегна върху факта, че от практическа гледна точка затруднения създава намаляването броя на оперативните работници, работещи по разследванията за пране на пари. Що се касае до трансграничните престъпления, там процесът на работа се възпрепятства допълнително от липсата на обмен на информация с чуждите партньорски служби.

Трифон Трифонов, директор на дирекция „Международна дейност, координация и контрол“, КПКОНПИ, разясни ролята на Комисията по отношение трафика на хора изпирането на пари. Като способ за неутрализиране на резултата от такива престъпления г-н Трифонов посочи извършването на гражданска конфискация след триинстанционно съдебно производство. Стойността на отнетото незаконно придобито имущество от създаването на Комисията към момента възлиза на близо 116 млн. лева, което има и превантивен ефект.

В заключение, д-р Атанас Русев изтъкна, че работата по темата продължава, като фокусът ще бъде поставен върху трафика на хора с цел трудова експлоатация. 

CSD Policy Brief No. 78: Трафикът на хора за сексуална експлоатация в България: финансови аспекти и прането на пари

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.